Dátum zverejnenia: 27.06.2018

Dátum poslednej zmeny: 18.10.2018

Oznámenie zmeny používaných palív a surovín na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách

Legislatíva

  • Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Poplatky

Áno

Odbor

Životné prostredie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie