Ak je predmetom dražby byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, dražobník je povinný najmenej 15 dní (v prípade nehnuteľnosti minimálne 30 dní) pred konaním dražby zverejniť oznámenie o dražbe alebo oznámenie o opakovanej dražbe na úradnej tabuli mesta, na ktorého území sa predmet dražby nachádza.

V rovnakej lehote zverejní oznámenie o dražbe aj v periodickej tlači s pôsobnosťou minimálne pre mesto, na ktorého území sa predmet dražby nachádza, základné údaje o čase, mieste, predmete a najnižšom podaní dražby alebo opakovanej dražby. Mesto je povinné bezodkladne a bezodplatne takéto oznámenie zverejniť.


Dátum zverejnenia: 27.06.2018

Dátum poslednej zmeny: 18.10.2018

Oznamovanie o konaní dražby

Legislatíva

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákon č. 369/1990 Z. z. Zákon o obecnom zriadení
  • Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Poplatky

Bez poplatku

Odbor

ODDELENIE SERVIS PRE OBČANA

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Súvisiace služby