Výnimočné pamiatky, ktoré majú historickú či umeleckú hodnotu alebo úzko súvisia s históriou a životom mesta, predstavujú pre Bratislavu osobitnú hodnotu a nie sú národné kultúrne pamiatky, spĺňajú kritériá pamätihodností. Obec môže rozhodnúť o utvorení zoznamu a odbornom vedení svojich pamätihodností v zmysle  zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

Do evidencie možno zaradiť okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, dokonca zemepisné či katastrálne názvy.

Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu existujú dve skupiny predmetov s pamiatkovými hodnotami - národné kultúrne pamiatky a pamätihodnosti. Národné kultúrne pamiatky sú predmety celoštátneho kultúrno-historického významu, sú evidované v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok a garantom ich ochrany je štát.

Pamätihodnosti sú naproti tomu predmety lokálneho kultúrno-historického významu, ktoré sú evidované v miestnych zoznamoch a ich výber je výlučne v kompetencii obcí. V § 14 citovaného zákona sa uvádza, že obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení pamätihodností obce. Do evidencie možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ako aj zaniknuté predmety a názvy.


Dátum zverejnenia: 27.06.2018

Dátum poslednej zmeny: 20.07.2018

Pamiatkový fond na území obce

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.

Vstup do objektov a areálov môže byť spoplatnený podľa cenníka prevádzkovateľa.

Odbor

Odbor vnútorných vecí

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk