Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s majetkom zvereným do správy hlavným mestom SR Bratislavou má podľa § 3 uvedené spôsoby nakladania s majetkom mesta:

„Spôsoby nakladania s majetkom sú najmä

d) nájom,“

a v § 7 vymedzené podmienky nájmu.

Majetok môže mestská časť  alebo správca prenechať do užívania inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na základe nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu.
Mestská časť zverejní zámer prenajať majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke mestskej časti, v mesačníku „Hlas Nového Mesta“ prípadne v  regionálnej tlači.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže uverejní mestská časť najmenej na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. Mestská časť zverejní najmenej na 15 dní zámer prenajať majetok priamym nájmom. V zverejnení zámeru uvedie aj lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov.

Priamy nájom majetku možno vykonať iba v prípadoch, kedy všeobecná hodnota prenajímaného majetku neprevyšuje 40 000 €. Prenajať majetok možno najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, najmenej však vo výške odpisov. Za účelom stanovenia výšky nájomného je mestská časť alebo správca povinný vykonať primeraný prieskum a do skončenia nájmu uchovať doklady preukazujúce, že určená výška nájomného zodpovedá vyššie uvedeným kritériám.
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje nájom hnuteľnej veci vo vlastníctve mestskej časti, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3 500 €.

Ak doba nájmu s tým istým nájomcom nie je dlhšia ako 10 dní v kalendárnom mesiaci, alebo ak ide o nájom hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur, tak o nájme rozhoduje starosta mestskej časti, alebo správca majetku ( ak je zostatková hodnota nižšia ako 3 500,-  €) a nájomnú zmluvu podpisuje štatutárny zástupca správcu.

  1. Žiadateľ podá žiadosť o prenájom hnuteľnej veci. V tlačive vyznačí ktorý majetok mestskej časti  má záujem prenajať.
  2. Mestská časť zaeviduje podanie v registratúre   a pridelí na spracovanie podania.
  3. Mestská časť posúdi podanie.
  4. Mestská časť spracuje podanie postupom upraveným v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s majetkom zvereným do správy hlavným mestom SR Bratislavou má podľa § 3 uvedené spôsoby nakladania s majetkom mesta.
  5. Mestská časť a žiadateľ podpíšu zmluvu o nájme alebo bude žiadateľ informovaný, že jeho žiadosti nie je možné vyhovieť s príslušným odôvodnením nevyhovenia žiadosti.

 

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 03.07.2019

Žiadosť o prenájom hnuteľného majetku

Legislatíva

Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s majetkom zvereným do správy hlavným mestom SR Bratislavou  v platnom znení

 

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

 

Oddelenie správne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 144

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk