Mestská časť Bratislava-Nové Mesto nakladá s hnuteľným majetkom v jej vlastníctve alebo správe v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako aj podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, pričom jedným zo spôsobov nakladania je možnosť hnuteľné veci prenajímať

 

Uzavretie nájomnej zmluvy a jej náležitosti:

Mestská časť alebo správca sú povinní uzavrieť písomnú nájomnú zmluvu, ktorá musí obsahovať najmä predmet nájmu, t.j. špecifikáciu hnuteľného majetku, výšku nájomného a dobu nájmu.

 

Postup predchádzajúci uzavretiu nájomnej zmluvy

Nájom hnuteľného majetku presahujúceho zostatkovú cenu 3.500,-€ sa realizuje

  • na základe verejnej obchodnej súťaže
  • priamym nájmom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa znaleckého posudku s výnimkou majetku presahujúceho hodnotu vo výške 40.000,-€

 V prípadoch hodných osobitného zreteľa je potrebné dôvod hodný osobitného zreteľa v žiadosti konkretizovať

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje nájom hnuteľnej veci mestskej časti, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3 500,00 €.

Starosta mestskej časti schvaľuje nájom hnuteľnej veci mestskej časti, ktorej zostatková cena neprevyšuje 3 500,00 €.

Správca môže prenajať hnuteľnú vec bez súhlasu starostu mestskej časti v prípade, ak zostatková cena neprevyšuje 3 500,00 €.

 

Výška nájmu

Prenajať majetok možno najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu, alebo porovnateľné veci, najmenej však vo výške odpisov. Za účelom stanovenia výšky nájomného je správca povinný vykonať primeraný prieskum a do skončenia nájmu uchovať doklady preukazujúce, že určená výška nájomného zodpovedá vyššie uvedeným kritériám.

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 18.09.2019