Magistrát mesta Bratislava podľa platného VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy má podľa § 3 uvedené spôsoby nakladania s majetkom mesta:

„Spôsoby nakladania s majetkom sú najmä

d) nájom,“

 

a v § 7 vymedzené podmienky nájmu.

Majetok môže hlavné mesto alebo správca prenechať do užívania inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na základe nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu.
Hlavné mesto zverejní zámer prenajať majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke hlavného mesta a v regionálnej tlači.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže uverejní hlavné mesto najmenej na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. Hlavné mesto zverejní najmenej na 15 dní zámer prenajať majetok priamym nájmom. V zverejnení zámeru uvedie aj lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov.
Priamy nájom majetku možno vykonať iba v prípadoch, kedy všeobecná hodnota prenajímaného majetku neprevyšuje 40 000 €. Prenajať majetok možno najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, najmenej však vo výške odpisov. Za účelom stanovenia výšky nájomného je hlavné mesto alebo správca povinný vykonať primeraný prieskum a do skončenia nájmu uchovať doklady preukazujúce, že určená výška nájomného zodpovedá vyššie uvedeným kritériám.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom hnuteľnej veci vo vlastníctve hlavného mesta, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3 500 €.
Ak doba nájmu s tým istým nájomcom nie je dlhšia ako 10 dní v kalendárnom mesiaci, alebo ak ide o nájom hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur, tak o nájme rozhoduje primátor hlavného mesta, alebo správca majetku a nájomnú zmluvu podpisuje riaditeľ organizácie.
Pri nájme majetku v správe, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo, obchodnú verejnú súťaž, dobrovoľnú dražbu a priamy nájom realizuje správca majetku. Nájomnú zmluvu uzatvára správca a podpisuje riaditeľ organizácie.

1.        Žiadateľ podá žiadosť o prenájom hnuteľnej veci. V tlačive vyznačí ktorý majetok mesta má záujem prenajať.

2.        Mesto zaeviduje podanie v registratúre  IS Ginis a pridelí na spracovanie podania.

3.        Mesto posúdi podanie.

4.        Mesto spracuje podanie.

5.        Mesto informuje žiadateľa o zaradení do komisie / o prenájme majetku.

6.        Mesto a žiadať podpíšu zmluvu o nájme.


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o prenájom hnuteľného majetku

Legislatíva

Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy