Mestská časť Bratislava - Nové Mesto nakladá s hnuteľným majetkom v jej vlastníctve alebo správe v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obci ako aj podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 

Uzavretie kúpnej zmluvy a jej náležitosti:

Mestská časť alebo správca sú povinní uzavrieť písomnú kúpnu zmluvu, ktorá musí obsahovať najmä predmet predaja/kúpy, t.j. špecifikáciu hnuteľného majetku a výšku kúpnej ceny.

 

Postup predchádzajúci uzavretiu kúpnej zmluvy

Predaj hnuteľného majetku presahujúceho zostatkovú cenu 3.500,-€, na ktorý sa nevzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa sa realizuje

  • na základe verejnej obchodnej súťaže
  • dobrovoľnou dražbou  
  • priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa znaleckého posudku s výnimkou majetku presahujúceho hodnotu vo výške 40.000,-€

V prípadoch hodných osobitného zreteľa ak zostatková cena majetku presahuje hodnotu 3.500,-€ je potrebné dôvod hodný osobitného zreteľa v žiadosti konkretizovať

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje prevod vlastníctva hnuteľnej veci mestskej časti, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3 500,00 €.

Starosta mestskej časti schvaľuje prevod vlastníctva hnuteľnej veci mestskej časti, ktorej zostatková cena neprevyšuje 3 500,00 €.

Správca môže previesť so súhlasom starostu mestskej časti vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorého zostatková cena neprevyšuje 3 500,00 €.

 

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 17.09.2019

Žiadosť o kúpu hnuteľného majetku

Legislatíva

Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou