Mestská časť Bratislava-Nové Mesto podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové  a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou platným VZN č.18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy má podľa § 3 uvedené spôsoby nakladania s majetkom mesta:

„Spôsoby nakladania s majetkom sú najmä

  1. jeho zverejnenie do správy správcovi mestskou časťou,
  2. prevod správy medzi správcami,
  3. zámena správy medzi správcami,
  4. nájom,
  5. výpožička,
  6. zriadenie vecného bremena,
  7. prevod vlastníctva,
  8. nakladanie s prebytočným alebo neupotrebiteľným majetkom,
  9. vklad do základného imania obchodnej spoločnosti, založenie právnickej osoby z tohto majetku alebo združovanie majetkových hodnôt v združeniach,

a v § 6 ods. 5 vymedzené nakladanie s hnuteľným majetkom:

„Správcovia môžu medzi sebou uskutočniť bezodplatne prevod správy majetku alebo si vzájomne zameniť majetok len na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu. Na platnosť zmluvy o prevode správy majetku a zmluvy o zámene správy majetku sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas starostu, ak ide o hnuteľný majetok, ktorého zostatková cena je vyššia ako 3 500 eur a nehnuteľný majetok. Jedno vyhotovenie zmluvy o prevode správy  je správca povinný zaslať hlavnému mestu.“

 

„§ 11 Zásad je upravené: Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom

4. Prebytočný majetok mestská časť ponúkne najmä svojim organizáciám, ktoré zriadila a založila, a ktorým by tento majetok mohol slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním.

5. Ak o prebytočný majetok neprejaví záujem žiadna z organizácií, ktorým bol majetok ponúknutý, majetok sa ponúkne na užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe alebo na odpredaj spôsobom v mieste obvyklým.

6. Ak o prebytočný ponúkaný majetok neprejaví záujem žiadna z týchto osôb, rozhodne miestne zastupiteľstvo, či je tento majetok neupotrebiteľný. Takýto neupotrebiteľný majetok sa zlikviduje.

7. O likvidácii majetku rozhoduje starosta na základe odporúčania likvidačnej komisie, ktorá navrhne bližšie podmienky a postup likvidácie.

Zvyčajne sa väčšina hnuteľného majetku presunie na mestské organizácie.

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 03.07.2019