Magistrát mesta Bratislava podľa platného VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy má podľa § 3 uvedené spôsoby nakladania s majetkom mesta:

„Spôsoby nakladania s majetkom sú najmä

a) zverenie do správy rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadených hlavným mestom,

b) prevod správy medzi správcami,

c) zámena správy medzi správcami,

d) nájom,

e) výpožička,

f) zriadenie vecného bremena,

g) prevod vlastníctva,

h) nakladanie s prebytočným alebo neupotrebiteľným majetkom,

i) vklad do základného imania obchodnej spoločnosti, založenie právnickej osoby z tohto majetku alebo združovanie majetkových hodnôt v združeniach,

j) užívanie koncesného majetku koncesionárom alebo užívanie prioritného majetku v spoločnom podniku hlavného mesta a koncesionára.“

 

a v § 5 odst. 6 vymedzené nakladanie s hnuteľným majetkom:

„Správcovia môžu medzi sebou uskutočniť bezodplatne prevod správy majetku alebo si vzájomne zameniť majetok len na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu. Na platnosť zmluvy o prevode správy majetku a zmluvy o zámene správy majetku sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas primátora hlavného mesta, ak ide o hnuteľný majetok, ktorého zostatková cena je vyššia ako 3 500 eur a nehnuteľný majetok. Jedno vyhotovenie zmluvy je správca povinný zaslať hlavnému mestu.“

Mesto Bratislava elektronicky mailom 3 až 4 krát ročne upovedomí svoje mestské organizácie a útvary zverejnené na webovej stránke mesta (http://www.bratislava.sk/organizacie-a-nbsp-institucie/os-988/p1=11051297) o prebytočnom hnuteľnom majetku (približne 100 položiek – neexistuje predpísané tlačivo), kde sa následne jednotlivé mestské organizácie mailom prihlásia k žiadosti o bezodplatný prevod majetku na základe ktorého sa podpíše odovzdávajúci protokol (tlačová zostava „Protokol o odovzdaní a prevzatí“ z IS NORIS – evidencia majetku).

V prípade ak o drobný majetok nik neprejavil záujem, takýto majetok sa fyzicky likviduje:

„§12 - Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom
(3) Neupotrebiteľný hnuteľný majetok, pri ktorom je zrejmé, že ho nemôže využiť iná právnická osoba alebo fyzická osoba, sa fyzicky zlikviduje. Rovnako sa naloží s prebytočným majetkom, o ktorý neprejavili záujem iné právnické osoby ani fyzické osoby“

Ak ide o vozidlo, zoznam sa pripraví pre oddelenie dopravy a tam sa vozidlo predáva do bazáru podľa najvyššej ponúknutej ceny. Ak o takéto vozidlo nikto neprejavil záujem, postupuje sa cez vyraďovacia komisiu ktorá musí schváliť likvidáciu vozidla na náklady mesta.

Zvyčajne sa väčšina hnuteľného majetku presunie na mestské organizácie.


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o kúpu hnuteľného majetku

Legislatíva

Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy