Mestská časť na základe stanoviska správcu komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu k žiadosti povoľuje zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie III. a IV. triedy na susedné nehnuteľnosti alebo pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu III. a IV. triedy. Služba slúži na riadenie procesu povoľovania zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti a pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu III. a IV. triedy.

Pred podaním žiadosti je občan povinný vybaviť si nasledujúce dokumenty:

 • stanovisko správcu komunikácie
 • záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu

 

Súčasťou podania sú povinné prílohy:

 • Vypísaná žiadosť
 • Situácia širších vzťahov (mapový podklad)
 • Pôdorysná situácia so zakreslením navrhovaného vjazdu (šírka, dĺžka, polomery)
 • Priečne a pozdĺžne rezy navrhovaného vjazdu
 • Stanovisko správcu komunikácie
 • Správny poplatok za vydanie rozhodnutia
 • Záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu
 • Ďalšie doklady podľa potreby správneho orgánu

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 01.10.2018

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu

Legislatíva

 • Zákon č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách
 • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
 • Štatút hl. m. SR Bratislavy
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška FMD 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva cestný zákon.

 

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Zákonná lehota na vydanie stanoviska a povolenia je 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch môže byť predĺžená na 60 dní.

Poplatky

Správne poplatky v zmysle zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  Položka 84 písm. b), položka 85 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov


 

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 715, +421 249 253  124

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

 

Životné situácie