Mestská časť Bratislava-Dúbravka zabezpečuje celoročnú starostlivosť o verejné plochy zelene.

V prípade, že si občania všimnú nedostatky a neporiadok na verejných plochách, môžu túto skutočnosť nahlásiť na oddelenie životného prostredia prostredníctvom elektronického formulára alebo e-mailom..

 

zivotne.prostredie@dubravka.sk

 

Správne poplatky

Bez správneho poplatku

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 08.01.2020

Ohlasovanie stavu mestskej zelene a stromov

Legislatíva

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Poplatky


Kontakt

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Pri kríži 14

844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba:

Ing. Zuzana Knetigová, PhD.

E-mail: zuzana.knetigova@dubravka.sk

Telefón: 02/ 60 10 11 52

Zodpovedná osoba:

Mgr. Kristína Kotvasová

E-mail: kristína.kotvasova@dubravka.sk

Telefón: 02/ 60 10 11 53

 

Web:  www.dubravka.sk