Povinnosť obce vypracúvať komunitný plán ustanovuje zákon č. 448/2008 Z. z. Obec vypracúva komunitný plán v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v jej územnom obvode a s prijímateľmi sociálnych služieb v jej územnom obvode.

Podľa § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. je obec povinná predložiť návrh komunitného plánu na verejnú diskusiu. Obec je povinná predložiť návrh komunitného plánu na schválenie obecnému zastupiteľstvu do 6 mesiacov od zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb. 

Aktuálny Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2018 – 2021 (ďalej len „komunitný plán MČ BNM“) bol schválený dňa 10. 04. 2018 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 24/29 a je zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2018 - 2021.

Schváleniu predmetného návrhu dokumentu predchádzalo jeho verejné prerokovanie v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorého sa mohla zúčastniť verejnosť a tento návrh dokumentu pripomienkovať. Predmetný návrh dokumentu bol s dostatočným predstihom zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a bol tiež distribuovaný v tlačenej podobe do denných centier. V rámci samostatného prieskumu boli e-mailom oslovení aj neverejní registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb.

Prípadné návrhy úprav Komunitného plánu MČ BNM na roky 2018 – 2021 budú podliehať schvaľovaniu Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Plnenie Komunitného plánu MČ BNM na roky 2018 – 2021 bude mestská časť  Bratislava – Nové Mesto vyhodnocovať raz ročne za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 23.07.2018

Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce

Legislatíva

Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“)

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Štatút hl. mesta SR Bratislavy v platnom znení

 

Zákonná lehota

Pozn. k lehote: Podľa § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. je obec povinná predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb (ďalej len komunitný plán“) na verejnú diskusiu. Obec je povinná predložiť návrh komunitného plánu na schválenie obecnému zastupiteľstvu do 6 mesiacov od zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.

 

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

 

Oddelenie sociálnych služieb

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 130

E-mail: banm@banm.sk

Webwww.banm.sk