Mestská časť je správcom miestnych komunikácií III. a IV. triedy na svojom území. Na základe stanoviska správcu komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu k žiadosti môže povoliť zvláštne užívanie miestnej komunikácie vo svojej správe. 

Služba slúži na riadenie procesu kedy mestská časť na základe stanoviska správcu komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu k žiadosti môže vydať rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy, ktoré oprávňuje žiadateľa užívať miestnu komunikáciu podľa podmienok určených v rozhodnutí.

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie:

 • ambulantný predaj, konanie zhromaždení, kultúrnych a športových podujatí, nakrúcanie filmov, umiestnenie letných terás
 • oznámenie poruchy vedenia
 • umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia na území mestskej časti
 • povolenie rozprávkových prác
 • zariadenie staveniska, umiestnenie kontajnera, lešenia, pristavenie vozidla na výkon stavebných prác

 

Pred podaním žiadosti je občan povinný vybaviť si nasledujúce dokumenty:

 • stanovisko správcu komunikácie
 • záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu

 

Súčasťou podania sú povinné prílohy:

Povolenie rozkopávkových prác

 • Vypísaná Žiadosť o povolenie rozprávkových prác
 • Situácia širších vzťahov (mapový podklad)
 • Situačný nákres s okótovanou rozkopávkou a voľnou šírkou vozovky, resp. chodníka
 • Zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inžinierskych sietí
 • Stavebné povolenie, príp. ohlásenie drobnej stavby
 • Stanovisko správcu komunikácie
 • Projekt organizácie dopravy určený v Operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu, ktorá zasadá každý utorok od 8.30 do 11.00 hod. v Primaciálnom paláci, Primaciálne nám. č. 2, 814 99 Bratislava
 • Správny poplatok za vydanie rozhodnutia
 • Záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu
 • Ďalšie doklady podľa potreby správneho orgánu

 

Oznámenie poruchy vedenia (havarijný stav)

 • Vypísané Oznámenie poruchy vedenia
 • Situácia širších vzťahov (mapový podklad)
 • Okótovaný situačný nákres s vyznačením voľnej šírky vozovky, resp. chodníka
 • Doklad o oznámení vzniku poruchy
 • Preukázanie vzniku nebezpečenstva a všeobecného ohrozenia z predmetnej poruchy (napr. doklad z nahlásenia poruchy na dispečing)
 • Stanovisko správcu komunikácie
 • Záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu

 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 • Vypísaná príslušná žiadosť:

Žiadosť o ambulantný predaj, konanie zhromaždení, kultúrnych a športových podujatí, nakrúcanie filmov, umiestnenie letných terás

Žiadosť o umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia na území mestskej časti

Žiadosť o zariadenie staveniska, umiestnenie kontajnera, lešenia, pristavenie vozidla na výkon stavebných prác

 • Situácia širších vzťahov (mapový podklad)
 • Okótovaný situačný nákres
 • Stanovisko správcu komunikácie
 • Projekt organizácie dopravy určený v Operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu, ktorá zasadá každý utorok od 8.30 do 11.00 hod. v Primaciálnom paláci, Primaciálne nám. č. 2, 814 99  Bratislava
 • Stavebné povolenie, príp. ohlásenie drobnej stavby
 • Správny poplatok za vydanie rozhodnutia
 • Záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu
 • Ďalšie doklady podľa potreby správneho orgánu

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 23.04.2019

Žiadosť o ambulantný predaj, konanie zhromaždení, kultúrnych a športových podujatí, nakrúcanie filmov, umiestnenie letných terás Žiadosť o povolenie prepravy nadrozmerného nákladu Žiadosť o povolenie vjazdu do pešej zóny Oznámenie poruchy vedenia Žiadosť o umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia na území hlavného mesta SR Bratislavy Žiadosť o povolenie rozkopávkových prác Žiadosť o zariadenie staveniska, umiestnenie kontajnera, lešenia, pristavenie vozidla na výkon stavebných prác

Legislatíva

 • Zákon č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách
 • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
 • Štatút hl. m. SR Bratislavy
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • VZN mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 10/2016, zo dňa 10.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení VZN 8/2017 zo dňa 12.12.2017

 

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Zákonná lehota na vydanie stanoviska a povolenia je 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch môže byť predĺžená na 60 dní.

Poplatky

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Položka 82 sadzobníka správnych poplatkov.


 

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 715, +421 249 253 124

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk