Služba slúži na riadenie procesu poskytovania sociálnej služby v zariadeniach opatrovateľskej služby na určitý čas, ktorú mesto alebo mestské časti poskytujú plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Služba bude pokrývať celý proces od podania žiadosti  o posúdenie odkázanosti na túto službu na strane klienta a jej prijatie na strane mestskej časti, cez spracovanie žiadosti a vydanie rozhodnutia o odkázanosti na tento druh služby až po prípadný podpis zmluvy s vybraným poskytovateľom sociálnej služby.


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Odbor

Sociálne veci

Životné situácie