Miestny úrad, Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava nie je zriaďovateľom zariadenia opatrovateľskej služby, preto tento druh služby neposkytuje.

Miestny úrad, Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava zabezpečuje proces od podania žiadosti  o posúdenie odkázanosti na túto službu na strane klienta, jej prijatie na strane mestskej časti, cez spracovanie žiadosti a vydanie rozhodnutia o odkázanosti na tento druh služby.

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 24.07.2018

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

 

Zákonná lehota

Posúdenie odkázanosti 30 – 60 dní. Umiestnenie do zariadenia: podľa možností konkrétneho zariadenia.

Poplatky

Podľa platného VZN alebo cenníka konkrétneho zariadenia.

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie sociálnych služieb

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 415,   +421 249 253 413

E-mail: banm@banm.sk

Webwww.banm.sk

 

Životné situácie