KOMUNÁLNY ODPAD

Systém zberu:
   - zmesový komunálny odpad
   - triedený odpad

Triedený odpad:

a) odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov

b) biologicky rozložiteľný komunálny odpad:
   - Komunitné kompostovanie
   - Kompostovanie (už dnes je na stránke spracované)

c) objemný odpad

d) drobný stavebný odpad

e) odpad z domácností s obsahom škodlivých látok

f) elektroodpad z domácností

g) batérie a akumulátory

h) vyradené lieky

 

KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE

Hlavné mesto Bratislava na svojom území umožňuje držiteľovi biologicky rozložiteľného odpadu zriadiť komunitné kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre vlastnú potrebu komunity v určitej lokalite. Žiadateľmi môžu byť napríklad skupiny vlastníkov rodinných domov, obyvatelia bytových domov, vlastníci záhrad v záhradkárskych oblastiach, školské či predškolské zariadenia a iní.

Cieľom komunitného kompostovania je znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnom odpade a výroba vlastného kompostu pre členov komunity. Takto vyrobený kompost môže byť použitý pri výsadbe, údržbe zelene v okolí domov či v domácnostiach do kvetináčov.

Žiadateľ o zriadenie komunitného kompostoviska podá vyplnenú žiadosť na adresu: Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1. Hlavné mesto po posúdení žiadosti a splnení podmienok pre zriadenie komunitného kompostoviska vydá v lehote 45 dní stanovisko a komunitnému kompostovisku pridelí registračné číslo. Náklady na vybudovanie komunitného kompostoviska znáša žiadateľ.

Podľa § 13a všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení VZN č. 13/2016 sú podmienky pre zriadenie komunitného kompostoviska nasledovné:

• umiestnenie mimo ochranného pásma vodného zdroja, dlhodobo zamokrených pozemkov alebo v záplavovom území, mimo ihrísk a športovísk, nevytvára prekážku na pozemnej komunikácií,
• zabezpečenie proti prístupu zvierat uzavretím z každej strany, proti hlodavcom a iným nežiaducim živočíchom aj zo spodnej strany pletivom s okom rozmerov maximálne 1 x 1 cm alebo iným vhodným spôsobom tak, aby sa nezabránilo prirodzenému odtoku prebytočnej    vlhkosti do pôdy a prístupu mikroorganizmov a makroorganizmov do kompostoviska,
• stabilné zabezpečenie proti priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, silnému vetru, tzn. je umiestnené pod stromom, kríkom alebo prístreškom,
• v dostupnej vzdialenosti všetkým členom komunity,
• zabezpečené štítkom s pokynmi, ktoré odpady do kompostoviska patria, zoznamom odpadov, ktoré je zakázané do kompostoviska ukladať a kontaktom na kompost majstra.

Do kompostovacieho zásobníka patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burina. Na kompostovanie sú nevhodné biologicky rozložiteľné odpady živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.

Pre správne kompostovanie je potrebné:
• upraviť biologické odpady posekaním, podrvením, čím sa urýchli proces rozkladu,
• odpady neukladať po vrstvách, ale navzájom ich zmiešavať, mäkké a mokré materiály (pokosená tráva, zberové zvyšky zo záhrady a i.) zmiešavať s tvrdými a suchými materiálmi (drevná štiepka, lístie, hobliny a i.),
• kontrolovať vlhkosť, dobre premiešaný kompost drží pri stlačení tvar, nevyteká z neho voda, v prípade ak sa rozpadá, je potrebné kompost prevlhčiť a prekopať, ak je premokrený, primiešať suchý savý materiál,
• zabezpečiť dostatočné prevzdušnenie kompostovaného materiálu vytvorením otvorov na zásobníku a prekopávaním kompostovaného materiálu.

 

SEPAROVANÝ ZBER

PLASTY ŽLTÉ

Áno: PET fľaše od nápojov, plastové obaly od domácej chémie (tekuté pracie prostriedky, aviváž a pod.) obaly od jogurtov, smotany, fólie, viacvrstvové obaly od nápojov (TETRAPACK a iné), hliníkové plechovky od nápojov. Stlačte obaly, budete mať viac miesta v nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci!
Nie: Plastové obaly od oleja, sklo, železo, papier

Spôsob spracovania
Plasty sa zvážajú do dotrieďovacieho závodu vo Vlčom hrdle, kde sa oddelia nečistoty a prímesi. Ďalej sa triedia na jednotlivé komodity - druhy. Takto vytriedené sa lisujú do balíkov a dodávajú odberateľovi na ďalšie spracovanie.

SKLO ZELENÉ
Áno: Fľaše od nápojov, oleja, poháre od zaváranín Poznámka: Odstrániť kovové uzávery a zvyšky po nich, nehádzať kamene a ani inak neznečisťovať.
Nie: Zrkadlá, lepené bezpečnostné sklá, autosklo, drôtené sklo, žiarivky, žiarovky, keramika (taniere, šálky, vázičky), obaly znečistené farbami, plasty, železo, okenné tabule

Spôsob spracovania
Sklo sa dá recyklovať prakticky donekonečna. Z vyzbieraného skla sa oddelia nečistoty a prímesi. Potom sa odváža na spracovanie konečným odberateľom.

PAPIER MODRÉ
Áno: Noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier Stlačte kartónové obaly, budete mať viac miestav nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci! Poznámka: Kancelársky papier bez samoprepisovacieho, kopírovacieho papiera.
Nie: Viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, papierové plienky, pauzovací papier, spisové dosky, plasty, kovy

Spôsob spracovania
Vyzbieraný papier sa odváža do dotrieďovacieho závodu vo Vlčom hrdle, kde sa z neho vytriedia jednotlivé komodity (lepenka, časopisy, noviny). Tieto sa lisujú do balíkov a odvážajú do papierní na ďalšie spracovanie.

ČIERNE
Áno: Domový odpad, ktorý sa nerecykluje
Nie: PET fľaše a obaly zo škatuľových nápojov (TETRAPAK), papier, plasty,sklo, v žiadnom prípade nie nebezpečný odpad, autobatérie, chemikálie, drobný stavebný odpad, plechovky od nápojov, biologicky rozložiteľný odpad zo zelene....

Spôsob spracovania
Spaľovanie, prípadne vo výnimočnom prípade skládkovanie na riadenej skládke.


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Legislatíva

Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácie o životnom prostredí

Zákon č. 563/2009 Z. z. . o správe daní (daňový poriadok)

Zákon č. 364/2004 Z.z. Vodný zákon zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

VZN mesta Bratislavy a mestských častí o životnom prostredí, odpadovom hospodárstve.