Osoba, ktorej bolo vydané povolenie na realizáciu rozkopávky miestnej komunikácie po jej zrealizovaní a skončení ohlási správcovi miestnej komunikácie ukončenie prác na rozkopávke miestnej komunikácie. Po skončení prác a ohlásenia tejto skutočnosti prebehne proces prevzatia rozkopávky správcom miestnej komunikácie protokolom o odovzdaní a prevzatí.

Správcom miestnych komunikácií I. a II. triedy je Magistrát hl. m. SR  Bratislavy. Správcom miestnych komunikácií III. a IV. triedy sú mestské časti Bratislavy.

 

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 16.08.2018

Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Z.z o obecnom zriadení
  • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
  • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
  • Štatút hl. m. SR Bratislavy       
  • Vyhláška FMD 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva cestný zákon.

 

 

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 216, +421 249 253 351

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk