Matrike oznamuje narodenie dieťaťa nemocnica, prípadne rodič (narodenie doma) do 3 pracovných dní od narodenie dieťaťa.

RODNÝ LIST je úplný výpis z matriky, je to verejná listina, ktorá OBSAHUJE:

  • Názov štátu, názov dokladu, číslo zväzku, ročník, číslo strany, poradové číslo knihy narodení,
    deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
  • meno ( mená) a priezvisko (priezviská) dieťaťa,
  • pohlavie dieťaťa,
  • mená, priezviská, rodné priezviská, dátumy a miesta narodenia, štátne občianstva a rodné čísla rodičov,
  • poznámka  - voľný text ( napr. voľba štátneho občianstva)
  • Miesto a dátum vyhotovenia rodného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.

 

Kde vybavím rodný list

Rodný list sa vybavuje na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Nové  Mesto,  ak sa  dieťa  narodilo  v pôrodnici akad. L. Dérera, Limbová  5, prípadne v domácom  prostredí na území mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto.

Originál rodného listu je vydávaný osobne.

Pri prevzatí rodného listu je potrebné podpísať súhlas s menom dieťaťa v hlásení o narodení dieťaťa, ktoré zasiela nemocnica matrike.

O vydanie duplikátu môžete zažiadať aj elektronicky.

Duplikáty  rodných  listov, bez ohľadu  na miesto narodenia v rámci  SR, vydáva osobne, alebo zasiela poštou Matričný úrad MČ Bratislava--Nové Mesto, ktorý je pripojený do elektronickej matriky.

 

Žiadosť môže podať občan, ktorého sa zápis týka, resp. oprávnená osoba (manžel, manželka, deti, rodič, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec):

Pri využívaní elektronických služieb matriky sa vyžaduje občiansky preukaz s čipom a s kvalifikovaným elektronickým podpisom  (eID karta).

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 24.07.2018

Vydanie rodného listu novo narodenému dieťaťu

Legislatíva

§ 7 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov  - elektronická matrika.

Účinnosť od 1.10.2015

 

Poplatky

Vydanie prvého originálu rodného listu: bezplatné

Vydanie duplikátu rodného listu: 5 €

Podanie žiadosti o vydanie duplikátu rodného listu elektronicky: 2,50 €

Kontakt

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Matričný úrad

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 253

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

 

Životné situácie