Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.daného roku šiesty rok života do prvej triedy základnej školy. Táto povinnosť sa viaže na zápis do školy, v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt ( ďalej len spádová škola ) alebo do inej školy vybranej zákonným zástupcom.Nie je preto rozhodujúce, či máte záujem o súkromnú školu alebo s nejakou špecializáciou v inom obvode a tam dieťa prihlásite i následne umiestnite. Dôležité je, dostaviť sa v stanovenom dátume k riadnemu zápisu na vami vybranú základnú školu.


Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.


Zákon dnes umožňuje i individuálne vzdelávanie dieťaťa na prvom stupni doma. Takouto formou však môžu rodičia vzdelávať len v prípade, ak majú patričné kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Ak nie, sú povinní zabezpečiť osobu s takýmto vzdelaním.


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy

Legislatíva

Zákon č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní /školský zákon/

Zákon č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 317/2009 Z. z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení

Zákon č. 138/1991 Zb. O majetku obcí

Poplatky

Bez poplatkov

Odbor

Školstvo