Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť a o ktorého prijatie na základe zápisu požiadal zákonný zástupca. Dieťa môže byť prijaté do spádovej školy alebo do inej školy, ak ho riaditeľ tejto školy prijme. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať dieťa, ktoré má miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Neprihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

Zákon umožňuje aj individuálne vzdelávanie dieťaťa na prvom stupni doma. Takouto formou však môžu rodičia vzdelávať len v prípade, ak majú patričné kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Ak nie, sú povinní zabezpečiť osobu s takýmto vzdelaním.

Ak nemožno umiestniť dieťa do základnej školy, riaditeľ tejto školy informuje zákonného zástupcu dieťaťa a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve, ktorý následne určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, alebo zabezpečí inú formu jeho vzdelávania.

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 06.08.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy

Legislatíva

  • Zákon č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní /školský zákon/
  • Zákon č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2015, zo dňa 15. decembra 2015, o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
  • VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2017, zo dňa 12. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 07/2015, zo dňa 13.10.2015 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených MČ BNM

 

Zákonná lehota

Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Termín zápisu zverejní riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom na budove školy.

Poplatky

Služba je bez poplatkov.

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie školstva

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 602

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk