Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zašle alebo osobne predloží, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím predloží vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Kompetencia prijímania detí do materskej školy je zákonom ustanovená len pre riaditeľa školy a nie pre zriaďovateľa, a teda do procesu prijímania detí nevstupuje žiaden iný subjekt.

Pri prijímaní detí musí riaditeľ školy dodržiavať podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a musí postupovať v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Na web stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu je zverejnený informatívny materiál Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole1 – aktualizácia (Vypracované podľa právneho stavu platného od 01. 08. 2018), v ktorom sa uvádza:

 

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:

 • rovnakého zaobchádzania a
 • zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z.).

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla.

Miesto, termín a podmienky podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca (Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky je odporúčané, aby materské školy v oznámení termínu podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok uvádzali termín od 30. apríla do 31. mája).

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 06.08.2018

Prijímanie detí do materskej školy

Legislatíva

 • Zákon č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní /školský zákon/
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. O materských školách v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.
 • VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2017, zo dňa 12. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 07/2015, zo dňa 13.10.2015 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených MČ BNM
 • VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2017, zo dňa 12. decembra 2017, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených MČ BNM
   

Zákonná lehota

30 dní (Môže byť prerušená)

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Termín zápisu zverejní riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy.

Poplatky

Služba je bez poplatkov.

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie školstva

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 211

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

 

Súvisiace linky