Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe žiadosti rodiča, ktorú elektronicky vyplní a zašle alebo odošle poštou, či osobne doručí do danej materskej školy.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím predloží vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Kompetencia prijímania detí do materskej školy je zákonom ustanovená len pre riaditeľa školy a nie pre zriaďovateľa, a teda do procesu prijímania detí nevstupuje žiaden iný subjekt. Termín zápisu detí do materskej školy je vždy zverejnený na webovom sídle zriaďovateľa.

Pri prijímaní detí musí riaditeľ školy dodržiavať podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a musí postupovať v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Na web stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu je zverejnený informatívny materiál Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (Materiál je schválený pod číslom: 2019/18881:1-A1010), v ktorom sa uvádza:

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:

 • rovnakého zaobchádzania a
 • zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z.).

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

 


Dátum zverejnenia: 19.04.2018

Dátum poslednej zmeny: 27.04.2020

Prijímanie detí do materskej školy

Legislatíva

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
 • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2019 zo dňa 25.06.2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Termín zápisu zverejní riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom na budove/web stránke školy a web stránke zriaďovateľa. Podávanie žiadostí o zapísanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre šk. rok 2020/2021 bude z dôvodu pandémie COVID-19 prebiehať elektronicky, v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020. Zápis do materskej školy sa organizuje bez osobnej účasti detí. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa v žiadosti o prijatie momentálne nevyžaduje.

Poplatky

Služba je bez poplatkov.

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie školstva

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 211

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk