Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy je poriadkový útvar, ktorý zriadilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením č. 3/1991 na základe zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Mestskú políciu tvorí päť okrskových staníc, Stanica jazdeckej polície a kynológie s celomestskou pôsobnosťou, sekretariát, vnútorno-organizačné oddelenie a ekonomické oddelenie.

 

Dátum zverejnenia: 26.05.2017

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Mestská polícia

Legislatíva

Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
 
Zákon NR SR č. 9/2010 o sťažnostiach
 
Zákon NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Zákon SNR č. 372/1990 z 28.augusta 1990 o priestupkoch
 
Zákon č.300/2005 Z.z. z 20.mája 2005 Trestný zákon