Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy  zabezpečuje  prostredníctvom Zmluvy na nepretržitý výkon vybraných činnosti veterinárnej  asanácie   zo dňa 28.03.2012 uzavretej s občianskym združením  Sloboda zvierat: 

  • odchyt túlavých zvierat, tzn. psov a mačiek,  ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybujú po verejných priestranstvách a ich vlastník alebo držiteľ v tomto čase nie je známy,
  •  zber uhynutých zvierat, tzn. psov, mačiek a ostatných voľne žijúcich zvierat v intraviláne hlavného mesta okrem poľovnej zveri, hospodárskych zvierat a ochránených živočíchov,
  • odchyt a vykonávanie sterilizácie alebo kastrácie ferálnych mačiek, tzn. nedomestikovaných mačiek, voľne žijúcich v intraviláne hlavného mesta.

Tieto činnosti sú vykonávané mestom v zmysle zákona číslo 39/2007 Z.z. (zákon o veterinárnej starostlivosti).

Služba veterinárnej asanácie (odchyt túlavých zvierat a zber uhynutých zvierat) je zabezpečená nepretržite. 

Výskyt túlavých zvierat a uhynutých zvierat občan hlási na telefónom čísle 159 (centrálny dispečing mestskej polície). Táto služba je 24 hodín monitorovaná a je nahrávaná.


Dátum zverejnenia: 26.05.2017

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Ohlasovanie výskytu túlavých zvierat

Legislatíva

Zákon číslo 39/2007 Z.z. (zákon o veterinárnej starostlivosti).

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.

Odbor

Životné prostredie

Životné situácie