Mestská časť Bratislava-Nové Mesto je vlastníkom alebo správcom nehnuteľného majetku – bytov. Riadi proces predaja nehnuteľného majetku – bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Bratislavy a sú zverené do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  ktoré môže hlavné mesto alebo mestská časť ako vlastník a správca predávať v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia a zákona 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Byty sa predávajú nájomcovi  na základe úpravy podmienok predaja bytov vo VZN mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Predaj bytov sa vykonáva v zmysle zákona 182/1993 Z. z.

Vlastníkom bytov je Mesto Bratislava a mestská časť má byty v správe, to sa týka starších bytov. Vlastníkom bytov je aj mestská časť. V niektorých prípadoch sú spoločnými vlastníkmi mesto a mestské časti. Nové byty, ktoré stavala MČ sú v majetku MČ.

Nájomca môže požiadať o odkúpenie obecného nájomného bytu, ktorý má v nájme. O odkúpenie môže požiadať elektronickým formulárom. Nájomca musí priložiť doklady uvedené vo formulári. Ak žiadateľ nedodá všetky doklady vtedy ho mestská časť vyzve na predloženie chýbajúcich dokladov.

Ak v priebehu procesu prípravy prevodu vlastníctva bytu je vyjadrenie správcu, že žiadateľ má nedoplatky na nájomnom žiadosť je zamietnutá. Po vyrovnaní záväzkov (nedoplatkov) môže žiadateľ znova požiadať o prevod bytu. Ak žiadateľ spĺňa kritéria na kúpu bytu mestská časť alebo mesto Bratislava sú povinný zo zákona byt do dvoch rokov od podania žiadosti predať, ak zákon takúto povinnosť vlastníkovi bytu ukladá.

V prípade predaja  inému žiadateľovi ako je nájomca postupuje sa nasledovne:

Vlastník má právo rozhodnúť sa či predá alebo nepredá voľný byt. Ak sa predáva byt bez nájomcu postupuje sa ako pri predaji voľného bytu formou:

 • obchodnej verejne súťaže alebo
 • dražbou.

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže a dražby.

Ak je súčasťou podmienok, že konečný predaj odsúhlasí zastupiteľstvo, vtedy zastupiteľstvo rokuje a odsúhlasuje výsledky verejnej obchodnej súťaže.

Podrobnosti dražby upravuje Dražobný poriadok mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorý je prílohou č. 4 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.


Dátum zverejnenia: 31.03.2016

Dátum poslednej zmeny: 03.07.2019

Žiadosť o odkúpenie bytového priestoru obce

Legislatíva

 • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
 • Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
 • VZN č. 11/1995 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v platnom znení
 • Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • VZN 6/1995 hl. mesta Bratislavy
 • Štatút hlavného mesta SR Bratislavy

Zákonná lehota

Ak žiadateľ spĺňa kritéria na kúpu bytu mestská časť Bratislava-Nové Mesto je povinná byt do dvoch rokov od podania žiadosti o prevod bytu previesť do vlastníctva žiadateľa, ak zákon takúto povinnosť vlastníkovi bytu ukladá.

Poplatky

Cena bytu je určená individuálne pri každej žiadosti

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

 

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 144

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie