Podľa § 16 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. v platnom znení môže Mestská časť Bratislava - Nové Mesto previesť byty vo svojom výlučnom vlastníctve do vlastníctva len tým nájomcom fyzickým osobám, ktorí majú s Mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto uzavretú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú.

Podľa § 29a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. v platnom znení je Mestská časť Bratislava – Nové Mesto povinná s nájomcom bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu v dome, v ktorom požiada o prevod vlastníctva najmenej 50 % nájomcov bytov, avšak za predpokladu v súlade s §32e ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. v platnom znení, ak nájomca požiadal o prevod vlastníctva bytu do 31.12.2016 (teda žiadosť bola v uvedenom termíne riadne doručená) a zároveň tiež za predpokladu, že bytový dom, v ktorom sa byt nachádza, nebol postavený resp. skolaudovaný po 1. júni 1998 z rozpočtu MČ alebo z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania)

Povinnosť previesť byt MČ BANM nemá ani  prípadoch, ak nájomcom bytu je právnická osoba, ak ide o byt v rodinnom dome alebo ak ide o byt, na ktorý sa nevzťahovala povinnosť previesť vlastníctvo bytu podľa § 29 ods. 3 (napr. služobné byty) a vlastníctvo tohto bytu prešlo na obec podľa osobitného predpisu.24e)

Ak v priebehu procesu prípravy prevodu vlastníctva bytu je vyjadrenie správcu, že žiadateľ má nedoplatky na nájomnom žiadosť je zamietnutá. Po vyrovnaní záväzkov (nedoplatkov) môže žiadateľ znova požiadať o prevod bytu.

Po spracovaní potrebných náležitostí zároveň prevod bytu podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom.

V prípade prevodov bytov, ktoré má MČ BANM zverené do správy, sa prevod realizuje spôsobom a za podmienok uvedenými v aktuálne platnom a účinnom VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 ako aj VZN č. 11/1995 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

V prípade predaja  inému žiadateľovi ako je nájomca MČ BANM postupuje nasledovne:

Vlastník má právo rozhodnúť sa či predá alebo nepredá voľný byt. Ak sa predáva byt bez nájomcu postupuje sa ako pri predaji voľného bytu formou:

 • obchodnej verejne súťaže alebo
 •  dražbou.

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže a dražby.

Ak je súčasťou podmienok, že konečný predaj odsúhlasí zastupiteľstvo, vtedy zastupiteľstvo rokuje a odsúhlasuje výsledky verejnej obchodnej súťaže.

Podrobnosti dražby upravuje Dražobný poriadok mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorý je prílohou č. 4 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

 

 


Dátum zverejnenia: 31.03.2016

Dátum poslednej zmeny: 02.04.2020

Žiadosť o odkúpenie bytového priestoru obce

Legislatíva

 • Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 • Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 • Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 • Vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

 • VZN č. 1/2020 zo dňa 04.02.2020 o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 • VZN č. 11/1995 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v platnom znení

 • Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 • VZN 6/1995 hl. mesta Bratislavy

 • Štatút hlavného mesta SR Bratislavy

Zákonná lehota

Lehoty sú definované v každom prípade individuálne.

Poplatky

Cena bytu je určená individuálne pri každej žiadosti a to

 • podľa §18 zák, č. 182/1993 Z. z. v prípade, ak žiadateľ (nájomca), ktorý ma uzavretú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, požiadal o prevod vlastníctva k bytu vo vlastníctve MČ BANM do 31.12.2016 (avšak zároveň v súlade s § 29a ods. 3 zák. č. 182/1993 Z. z. v platnom znení za predpokladu, že bytový dom, v ktorom sa byt nachádza nebol postavený resp. skolaudovaný po 1. júni 1998 z rozpočtu MČ alebo z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania)
 • na základe znaleckého posudku v ďalších prípadoch vrátane prípadov podľa § 29a ods. 3 zák. č. 182/1993 Z.z. v platnom znení

 

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

 

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 144

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie