Postup pri sťažnostiach a petíciách

 

Pri vybavovaní sťažností miestny úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:

  • miestny úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,
  • ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže prednosta miestneho úradu predĺžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Miestny úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

 

Pri vybavovaní petícií miestny úrad dodržiava zákon číslo 29/2015 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2015 Z.z.

  • miestny úrad je povinný prešetriť a vybaviť petíciu do 30 pracovných dní od doručenia,
  • ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, miestny úrad písomne oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.

 

 

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 08.01.2020

Podanie sťažnosti, petície, žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám

LegislatívaZákonná lehota

60 dní (Nemôže byť prerušená)

Sťažnosť má lehotu na vybavenie 60 dní. Ak je potrebná súčinnosť tretej osoby lehota môže byť predĺžená o 30 dní. Petícia má lehotu na vybavenie 30 dní

PoplatkyKompetencie

Kontakt

Kancelária prednostu

Žatevná 2

844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Romana Tanglmayerová

E-mail: staznosti@dubravka.sk, romana.tanglmayerova@dubravka.sk

Telefón: 02/ 69 20 25 01

www.dubravka.sk

Životné situácie