Sťažnosti:

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv, alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Podľa zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

  • má charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je to v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa osoba domáha
  • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejne správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom 
  • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu
  • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu 

 

Petície:

Každý občan má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného, alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci, ktorými sú: štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb. Podmienky podania petície upravuje Zákon 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov. Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy a jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.

Petícia nesmie:
Vyzývať k porušeniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu, alebo obmedzeniu osobných, politických, alebo iných práv. Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu. 

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.08.2018

Podanie sťažnosti, petície, žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám

Legislatíva

  • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
  • Zásady vybavovania sťažností a petícii v podmienkach samosprávy MČ B-NM 

Zákonná lehota

60 dní (Nemôže byť prerušená)

Sťažnosť má lehotu na vybavenie 60 dní. Ak je potrebná súčinnosť tretej osoby lehota môže byť predĺžená o 30 dní. Petícia má lehotu na vybavenie 30 dní

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 210

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

 

Životné situácie