MČ Bratislava-Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov.Administratívna budova, Balkánska ul. č. 102, Bratislava–Rusovce:

-       Nebytové priestory o výmere 12,48 m2 + spoločné priestory

-       Nebytové priestory o výmere 11,5 m2 + spoločné priestory

Účel využitia – kancelária, sklad.

Minimálna cena za prenájom je rovnaká pre všetky ponúkané priestory a to 49,80€/m2/rok bez energií.

Verejná obchodná súťaž trvá  do 25.4.2016 a podmienky súťaže si môžu záujemcovia prevziať na Miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10 Bratislava na odd. správy majetku alebo o ne požiadať formou mailu na adrese:  kubicova@bratislava-rusovce.sk alebo sekretariat@bratislava-rusovce.sk.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 20.04.2016

Úradná tabuľa Bratislavy

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Janette Kubicová
Tel. 02/68207026
e-mail: kubicova@bratislava-rusovce.sk