Úradná tabuľa hlavného mesta SR Bratislava

Mesto Bratislava a mestské časti Bratislavy povinne informujú o svojej činnosti na úradnej tabuli.
Na úradnej tabuli sa zverejňujú:
• všetky informácie, ktoré majú byť povinne zverejnené podľa platných právnych predpisov,
• informácie podľa požiadaviek manažmentu mesta a zastupiteľstva mesta a mestských častí.

Magistrát prevádzkuje elektronickú úradnú tabuľu, na ktorej zverejňuje najmä:
• návrhy všeobecne záväzných nariadení a všeobecne záväzné nariadenia (podľa § 6 ods. 3  a ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),
• informácie o činnosti mestského zastupiteľstva (podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),
• zámery, obchodné verejné súťaže a dražby (podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona § 9a ods. 2 SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov),
• informácie o verejnom obstarávaní (podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
• rozhodnutia súdov (podľa § 6a ods. 3 a § 6b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),
• informácie o rozpočte a záverečnom účte (podľa § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
• informácie o sociálnych službách (podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),
• verejné vyhlášky (podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),
• informácie o územnom rozvoji mesta (podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov),
• informácie o životnom prostredí a mestskej zeleni (podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),
• informácie o požiarnej prevencii (podľa zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov),
• informácie o výberových konaniach a zamestnaní (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov),
• informácie o územnom plánovaní (podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov) ,
• oznámenie o dražbe (podľa § 9a ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov),
• oznámenie o vyhlásení miestneho referenda (podľa §11a ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),
• návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (podľa § 9a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),
• zámer  obce predať svoj majetok (podľa § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov) a zámer obce predať svoj majetok priamym predajom (podľa § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb.),
• informácie o správnom konaní vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to stanovuje osobitný zákon (podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov),
• iné skutočnosti, ktorých povinnosť zverejňovania je upravená platnými právnymi predpismi.    
 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Úradná tabuľa Bratislavy

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Útvar pre styk s verejnosťou

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie č. 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111 

E-mail: info@bratislava.sk

Web: http://www.bratislava.sk