Informácie, ktorých zverejnenie vyžaduje osobitný predpis, zákon o slobodnom prístupe k informáciám sú vrámci služby zverejňované aby poskytli občanovi čo možno najobsiahlejšiu informáciu. Zverejňujú sa informácie podľa požiadaviek manažmentu a zastupiteľstva mesta a mestských častí.   Ak sú informácie aktuálne a majú platnosti na konkrétny časový úsek alebo prinášajú zmeny a novinky, mestské časti a mesto tieto informácie publikujú na titulných stranách svojich webových sídiel.  

 Mesto Bratislava má pre presné informovanie zriadenú rozpočtovú organizáciu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). BKIS publikujú aktuálne informácie so zameraním na život v meste a kultúru na svojom webovom sídle www.bkis.sk. 

 

 Informácie o odborných útvarov magistrátu, primátora, zastupiteľstva a mestského kontrolóra sú uverejňované okrem webového sídla v tlači, televízií, rádiu a ďalších masových komunikačných médiách, podľa dôležitosti informácie.    


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 12.08.2019

Zobraziť aktuálne novinky (Aktuality)

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciál

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Útvar pre styk s verejnosťou

Kompetencie

Kontakt

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Mierová 21

82705 Bratislava

Telefón: +421 248 284 111 

E-mail: ruzinov@ruzinov.sk

Web: http://www.ruzinov.sk