Pripomienkovanie územného plánu (ďalej len „UPN“) prebieha v rámci prerokovania jednotlivých etáp obstarávania UPN podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) ako príslušný orgán územného plánovania  zverejní návrh prerokovávaného dokumentu (zadanie, koncept, návrh UPN), ktorý je predložený v rámci danej etapy obstarávania a oznam o prebiehajúcom prerokovaní, v ktorom je stanovená dĺžka lehoty (najmenej 30 dní), počas ktorej je možné uplatniť pripomienku. Výsledok prerokovania sa neoznamuje jednotlivo pripomienkujúcim, ale je zverejnený v rámci postupu schvaľovania dokumentu príslušnej etapy obstarávania.

Etapy obstarávania UPN:

 • Prípravné práce: v rámci tejto etapy sa nejedná sa o pripomienkovanie predloženého dokumentu, ale o sústredenie podkladov pre spracovanie ďalších etáp UPN. V tejto etape môžu na základe oznámenia o obstarávaní UPN fyzické osoby aj právnické osoby zasielať pripomienky a podnety ako podklad pre jeho spracovanie. Hlavné mesto zároveň sústredí územnoplánovacie podklady a ostatné podklady aj na základe oslovenia dotknutých subjektov/ orgánov štátnej správy, samosprávy a správcov zariadení dopravnej a technickej vybavenosti.
 • Zadanie: V rámci tejto etapy je možné na základe oznámenia o prerokovaní oboznámiť sa počas stanovenej lehoty so zverejneným návrhom zadania UPN a zasielať k nemu pripomienky.
  Hlavné mesto v tejto etape zároveň  prerokuje návrh zadania s dotknutými subjektmi / orgánmi štátnej správy, samosprávy a správcami zariadení dopravnej a technickej vybavenosti a vyhodnotí uplatnené pripomienky a stanoviská. Následne hlavné mesto požiada podľa § 20 stavebného zákona o posúdenie návrhu zadania, upraveného v zmysle výsledkov prerokovania, Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Po kladnom posúdení je zadanie územného plánu predložené na rokovanie orgánov samosprávy hlavného mesta a schválenie mestským zastupiteľstvom.
 • Koncept: V rámci tejto etapy je možné na základe oznámenia o prerokovaní oboznámiť sa počas stanovenej lehoty so zverejneným návrhom konceptu riešenia UPN, ktorý v zmysle § 21 stavebného zákona je spracovaný na základe schváleného zadania a vo variantoch a zasielať k nemu pripomienky.
  Hlavné mesto zároveň prerokuje koncept so všetkými dotknutými subjektmi/ orgánmi štátnej správy, samosprávy, dotknutými právnickými osobami a dotknutými fyzickými osobami a pred uplynutím stanovenej lehoty zvolá verejné prerokovanie so všeobecne zrozumiteľným výkladom. Na základe vyhodnotenia pripomienok a stanovísk z prerokovania konceptu spracuje hlavné mesto súborné stanovisko. Ak na základe výsledkov prerokovania konceptu dôjde k zmene zadania, musí sa súborné stanovisko, vrátane zmeny zadania, predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Stanoviská a písomné pripomienky ku konceptu, ktoré neboli zohľadnené, znovu prerokuje hlavné mesto s tými, ktorí ich uplatnili.
 • Návrh: V rámci tejto etapy je možné na základe oznámenia o prerokovaní oboznámiť sa počas stanovenej lehoty so zverejneným návrhom UPN a zasielať k nemu pripomienky v zmysle ustanovení § 22, resp. § 23 stavebného zákona.
  Hlavné mesto prerokuje návrh so všetkými dotknutými subjektmi/ orgánmi štátnej správy, samosprávy a dotknutými právnickými osobami a pred uplynutím stanovenej lehoty zvolá verejné prerokovanie so všeobecne zrozumiteľným výkladom. Následne vyhodnotí uplatnené stanoviská a pripomienky a dohodne návrh územného plánu s dotknutými orgánmi štátnej správy. Stanoviská a písomné pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené, znovu prerokuje hlavné mesto s tými, ktorí ich uplatnili. Na podklade výsledku vyhodnotenia prerokovania je spracovaný upravený návrh UPN, návrh VZN a podklady na schvaľovanie v zmysle § 24 stavebného zákona. Tieto dokumenty hlavné mesto predloží Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky a požiada ho podľa § 25 stavebného zákona o preskúmanie návrhu UPN. Na podklade jeho súhlasného stanoviska materiál je predložený na rokovanie orgánov samosprávy hlavného mesta a následne mestské zastupiteľstvo schváli UPN a všeobecne záväzným nariadením vyhlási jeho záväznú časť.

Pri obstarávaní zmien a doplnkov UPN postupuje hlavné mesto podľa ustanovení § 22 až § 28 stavebného zákona primerane, t.j. spracovaný návrh zmien a doplnkov UPN je obstarávaný a prerokovávaný podľa ustanovení § 22, resp. § 23 stavebného zákona postupom, ktorý je uvedený v predchádzajúcom texte pri návrhu UPN.

V rámci procesu obstarávania UPN sú zároveň zabezpečované postupy v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces  pripomienkovania dokumentov je v kompetencii príslušného orgánu v zmysle citovaného zákona, t. j. orgánu štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Pripomienkovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta

Legislatíva

 • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
 • VZN mesta Bratislavy, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu

Zákonná lehota

30 dní

Zákonná lehota môže byť predĺžená.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Sekcia územného plánovania

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie č. 1 814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111 

WWW: http://www.bratislava.sk

E-mail: info@bratislava.sk icentrum@bratislava.sk