Územný plán zóny v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto (ÚPN Z v MČ BANM) sa pripomienkuje vo fáze prerokovania  návrhu zadania a vo fáze návrhu územného plánu zóny. Aj po schválení územného plánu zóny je možné podávať návrhy a podnety na zmenu a doplnenie územného plánu zóny, s ktorými sa pracuje pri obstaraní zmien a doplnkov územného plánu zóny.

 Proces obstarávania územného plánu zóny:

  • 1. Fáza – Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (§ 19b stavebného zákona).  

             Mestská časť zverejní oznámenie verejnosti za účelom získania podnetov na riešenie. ÚPN Z,(písomne oznámi dotknutým  orgánom štátnej správy a  územnej samospráve)

  • 2. Fáza – Spracovanie a prerokovanie návrhu zadania ÚPN Z.(§ 20 stavebného zákona)

            Mestská časť  vyhodnotí  pripomienky k návrhu zadania UPN Z a následne je návrh zadania upravený v zmysle výsledkov prerokovania.  Po kladnom posúdení Okresným úradom Bratislava,- odbor výstavby a bytovej politiky je kompletný materiál predložený Miestnemu zastupiteľstvu MČ BANM na schválenie.

  • V rámci fázy návrhu zadania sa spracuje Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
  • 3. Fáza – Spracovanie a prerokovanie Návrhu UPN  Z (§ 23 stavebného zákona).

Mestská časť prerokuje návrh ÚPN Z so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a  verejnosťou, zabezpečí jeho zverejnenie a prerokovanie so všeobecne zrozumiteľným výkladom. Všetky pripomienky musia byť vyhodnotené. Ak pripomienka  nie je akceptovaná, mestská časť znovu prerokuje pripomienky s tými, ktorí ich uplatnili a návrh ÚPN Z dohodne s dotknutými orgánmi. Upravený návrh ÚPN Z v zmysle výsledkov prerokovania a po kladnom posúdení Okresným úradom Bratislava - odbor výstavby a bytovej politiky je kompletný materiál predložený Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na schválenie a vyhlásenie záväznej časti ÚPN Z formou VZN.

Zmeny a doplnky UPN Z.

UPN Z je možné meniť prostredníctvom zmien a doplnkov UPN zóny. Postup pripomienkovania je totožný s fázou 3 s postupom pri prerokovaní návrhu UPN zóny.

 

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.08.2018

Pripomienkovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
  • VZN mesta Bratislavy so záväznými časťami územného plánu mesta

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Pripomienkovanie platného územného plánu nestanovuje lehotu na odpoveď. Pripomienky sa spracúvajú pri najbližšej príprave zmien a doplnkov k územnému plánu.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 473, +421 249 253 607

E-mail: : podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk