Regionálny rozvoj je zameraný najmä na zvýšenie potenciálu mesta Bratislavy ako regiónu.

Mesto a mestské časti spolupracujú s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý má kompetenciu regionálneho rozvoja. Informácie o regionálnom rozvoji uverejňuje BSK na svojom webovom sídle http://www.region-bsk.sk/obcan.aspx.

Základné rozvojové  dokumenty mesta sú:

 • Územný plán mesta
 • Územné plány zón
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • Komunitný plán sociálnych služieb obce

Mestské časti v rámci svojich kompetencií usmerňujú regionálny rozvoj prostredníctvom nasledovných dokumentov:

 • Územné plány zón
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • Komunitný plán sociálnych služieb obce
 • Individuálne rozvojové projekty ako napríklad akčný plán rozvoja MČ

Mesto a mestské časti v rámci rozpočtových položiek majú vyčlenené finančne prostriedky na podporu komunít, rozvoju regiónu a služieb. Na vybrané služby mesto a mestské časti poskytujú dotácie a nefinančnú formu pomoci. O spôsobe a podmienkach získania dotácií rozhodujú mesto a MČ na základe vlastných VZN. 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Rozvoj mesta

Legislatíva

 • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
 • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mail: info@bratislava.sk

Web: www.bratislava.sk

Životné situácie