Hlavné mesto SR Bratislava vykonáva funkciu obce v zmysle zákona č. 377/1990. Zb. o Hl. meste SR Bratislave a v  zmysle štatútu Hl. mesta SR Bratislavy v oblasti územného plánovania. V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) je Bratislava povinná vypracovať a schváliť územný plán mesta. Informovať o ňom v zákonom stanovených podmienkach.

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele úlohy územného plánovania na území hlavného mesta.

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schválený 31. 5. 2007 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007. Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele  úlohy územného plánovania na území hlavného mesta. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Bratislavy a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov. Územný plán chápe Bratislavu nielen ako hlavné mesto Slovenskej republiky a regionálne centrum, ale ako významnú súčasť stredoeurópskeho priestoru.

Bratislava s väzbami na oblasť Viedne, Brna, Gyoru a Budapešti má veľký potenciál pre zapojenie celého Slovenska do participácie na celoeurópskom toku kapitálu, tovarov služieb, na vedecko-výskumnej a kultúrno-spoločenskej medzinárodnej spolupráci. Vytvára sa tu priestor pre zhodnotenie rozvojového potenciálu celého Slovenska a jeho jednotlivých regiónov. Územný plán umožňuje vybudovanie regionálnych rozvojových pólov v severozápadnom, južnom a juhozápadnom smere, kde navrhuje možnosti pre nové hospodárske aktivity i športovo-rekreačné centrá medzinárodného významu. Územný plán rešpektuje požiadavky ochrany prírodných hodnôt európskeho významu – veľkoplošné chránené územia, biokoridory, lokality zaradené do území NATURA 2000 a územia vymedzené Ramsarským dohovorom.

Dlhodobé formovanie mesta vychádza zo Stratégie rozvoja hlavného mesta z roku 1999, reflektuje závery medzinárodných dokumentov pre rozvoj stredoeurópskeho priestoru. Územný plán vytvára predpoklady pre formovanie Bratislavy ako mesta s vysokou kvalitou života obyvateľov s dôrazom na ochranu hodnôt kultúrneho dedičstva a prírodného zázemia. Územný plán komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu. Ustanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania, funkčného využívania územia, starostlivosti o životné prostredie, verejného dopravného a technického vybavenia a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny. Podporuje priority pre rozvoj Bratislavy, medzi ktoré patria: 

  • dobudovanie atraktívnych lokalít centra mesta
  • dobudovanie centier mestských častí
  • realizácia bytovej výstavby
  • revitalizácia športovo-rekreačných priestorov v prírodnom prostredí Malých Karpát a budovanie nových najmä vo väzbe na Dunaj
  • dobudovanie mestských komunikačných systémov
  • začatie výstavby nosného systému MHD

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanovuje, pre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územné plány zón. Je podkladom pre usmerňovanie investičnej činnosti a pre územné rozhodovanie.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 16.07.2018

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - platný

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Vyhláška č. 55/2001 Z. z. VZN mesta Bratislavy so záväznými časťami územného plánu mesta

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk