Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, najmä v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej a telesnej oblasti, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Do materských škôl sa prijímajú spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ale niektoré škôlky prijímajú deti od dvoch rokov. Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1. 9. 2008 sú materské školy zaradené do sústavy škôl.

Od 1. 9. 2009 materské školy zabezpečujú predprimárne vzdelanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o absolvovaní predprimárneho vzdelania je osvedčenie.

Zoznam verejných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobností mestských častí:

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - ČUNOVO:


Materská škola Hraničiarska, tel.: +421 2 628 506 23

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - DEVÍN:

Materská škola Kremeľská, tel.: +421 2 657 301 74

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - DEVÍNSKA NOVÁ VES:

Materská škola pri základnej škole J. Smreka, tel.: +421 2 647 750 11

Materská škola pri základnej škole Bukovčana 3

Materská škola M. Marečka, tel.: +421 2 647 781 46

Materská škola P. Horova, tel.: +421 2 647 791 52

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - DÚBRAVKA:


Materská škola Bazovského, tel.: +421 2 643 617 03

Materská škola Cabanova, tel.: +421 2 643 633 41,Pre deti od 2,5 do 6 rokov, zdravá škola, dramatický krúžok, tanečný krúžok, sauna, bazén.

Materská škola Damborského, tel.: +421 2 643 659 68
Anglický jazyk, spevácky krúžok, výtvarný krúžok, tanečná rytmika, Origami, flauta

Materská škola Galbavého, tel.: +421 2 643 649 61
Anglický jazyk

Materská škola Ožvoldíkova, tel.: +421 2 643 669 00
Anglický jazyk, tanečný krúžok, výtvarný krúžok

Materská škola Pekníkova, tel.: +421 2 643 671 27

Materská škola Pri kríži, tel.: +421 2 643 651 03
Anglický jazyk, estetická výchova, rozvoj komunikačných schopností

Materská škola Sekurisova, tel.: +421 2 643 664 68

Materská škola Švantnerova, tel.: +421 2 643 645 40
Pre deti od 2 – 6 rokov

Materská škola Ušiačik, tel.: +421 2 643 669 48
Anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - JAROVCE:


Materská škola pri základnej škole Trnková, tel.: +421 2 628 603 65
Nemecký jazyk, anglický jazyk

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - KARLOVA VES:


Materská škola Adámiho, tel.: + 421 2 654 230 45
Pre deti 2 – 6 rokov, anglický jazyk.

Materská škola Borská, tel.: +421 2 654 257 03

Materská škola Kolískova, tel.: +421 2 653 127 81
Anglický jazyk, počítače-Baltík.

Materská škola L. Sáru, tel.: +421 2 654 200 28
popis: anglický jazyk, pre deti 2 – 6 rokov

Materská škola Ľ. Fullu, tel.: +421 2 653 135 25

Materská škola Majerníkova, tel.: +421 2 653 123 19

Materská škola Pod Rovnicami, tel.: +421 2 654 209 08

Materská škola Suchohradská, tel.: +421 2 654 252 29
Anglický jazyk

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - LAMAČ

Materská škola pri zákl. škole Heyrovského, tel.: +421 2 647 805 73

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - NOVÉ MESTO:

Materská škola pri základnej škole Jeséniova 54, tel.: +421 2 547 716 35
Anglický jazyk bilingválne, škola podporujúca zdravie, tanečný krúžok, plávanie.

Materská škola pri základnej škole Legerského (patrí k ZŠ s MŠ Sibírska), tel.: +421 2 442 520 13
Anglický jazyk, škola podporujúca zdravie, zážitkové učenie, plávanie, korčuľovanie.

Materská škola pri základnej škole Letná, tel.: +421 2 442 530 88
Anglický jazyk, španielsky jazyk, pohybovo – dramatický krúžok, korčuľovanie, plávanie.

Materská škola pri základnej škole Na Revíne (patrí k ZŠ s MŠ Cádrova), tel.: +421 2 547 725 48
Anglický jazyk, plávanie, korčuľovanie, tanečný krúžok.

Materská škola pri základnej škole Odborárska, tel.: +421 2 442 581 40
Anglický jazyk a výtvarná výchova, škola podporujúca zdravie.

Materská škola pri základnej škole Osadná (patrí k ZŠ Česká), tel.: +421 2 443 725 01
Anglický jazyk, škola podporujúca zdravie, od 2 rokov, gymnastika, plávanie, korčuľovanie, tanečná, Kidsmarts.

Materská škola pri základnej škole Rešetkova (patrí k ZŠ Česká), tel.: +421 2 443 718 28
Anglický jazyk, škola podporujúca zdravie, od 2,5 – 7 rokov, výtvarná, plávanie, korčuľovanie, environmentálna výchova.

Materská škola pri základnej škole Šancová (patrí k ZŠ s MŠ Za kasárňou), tel.: +421 2 555 624 6,Nemecký jazyk denne, výtvarný krúžok, tanečný krúžok, gymnastika, korčuľovanie, plávanie.

Materská škola pri základnej škole Šuňavcova (patrí k ZŠ s MŠ Sibírska), tel.: +421 2 442 526 23
Anglický jazyk, škola podporujúca zdravie, zážitkové učenie, plávanie, korčuľovanie, tanečná.

Materská škola pri základnej škole Teplická (patrí k ZŠ s MŠ Riazanská), tel.: +421 2 442 539 32
Anglický jazyk, španielsky jazyk, environmentálna výchova, plávanie, korčuľovanie, Kidsmart.

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - PETRŽALKA:

Materská škola Bohrova, tel.: +421 2 634 518 37
Škola podporujúca zdravie, anglický jazyk, výtvarný, tanečný, spevácky krúžok.

Materská škola Bradáčova, tel.: +421 2 635 316 14
Anglický jazyk, dopravná výchova, výtvarný, tanečný environmentálny krúžok, bábkarsko–dramatický krúžok.

Materská škola Bulíkova, tel.: +421 2 623 140 57
LEGO škola, anglický jazyk, výtvarný krúžok, hra na zobcovu flautu.

Materská škola Bzovícka, tel.: +421 2 638 342 21
Zvýšená pohybová aktivita, bazén, sauna, anglický jazyk, výtvarný a tanečný krúžok.

Materská škola Gessayova, tel.: +421 2 623 156 80
Ľudové tradície – folklórny tanec, anglický jazyk, výtvarný krúžok, dramatický krúžok, flauta.

Materská škola Haanova, tel.: +421 2 623 125 40
Anglický jazyk, environmentálna výchova, výtvarný, tanečný a dramatický krúžok, flauta.

Materská škola Holíčska, tel.: +421 2 638 200 25
Zdravá škola, environmentálna výchova, anglický jazyk, výtvarný, tanečný a dramatický krúžok.

Materská škola Iľjušinova, tel.: +421 2 638 232 60
Anglický jazyk, výtvarný krúžok, tanečný krúžok, spevácky krúžok. Špeciálne triedy pre deti so syndrómom autizmu.

Materská škola Jankolova, tel.: +421 2 625 205 61
Zdravá škola, anglický jazyk, výtvarný krúžok, tanečný krúžok, flauta, klavír.

Materská škola Lachova, tel.: +421 2 623 158 94
Nemecký jazyk, anglický jazyk, zdravá škola, environmentálna výchova, výtvarná, tanečná príprava, flauta, klavír.

Materská škola Lietavská, tel.: +421 2 638 234 61
Anglický jazyk, výtvarný krúžok, hudobno-pohybový krúžok, prírodovedný krúžok.

Materská škola Macharova, tel.: +421 2 622 470 34
Anglický jazyk, zdravá škola, výtvarný krúžok, spevácky krúžok, tanečný krúžok.

Materská škola Pifflova, tel.: +421 2 622 418 44
Anglický jazyk, výtvarná výchova, spevácky krúžok, tenis. Možnosť umiestniť aj deti s poruchami výživy a diétnym stravovaním.

Materská škola Röntgenova, tel.: +421 2 634 512 17
Anglický jazyk, francúzsky jazyk, tanečný, spevácky a výtvarný krúžok, tenis, škola podporujúca zdravie.

Materská škola Rovniankova, tel.: +421 2 638 248 49
Anglický jazyk, tanečný, výtvarným spevácky, environmentálny krúžok, flauta.

Materská škola Strečnianska, tel.: +421 2 638 289 07
Škola podporujúca zdravie, anglický jazyk, plávanie, soľná jaskyňa.

Materská škola Ševčenkova, tel.: +421 2 638 268 77
Anglický jazyk, škola podporujúca zdravie, výtvarný krúžok, športový krúžok. Možnosť alternatívneho stravovania, práčky vzduchu.

Materská škola Šustekova, tel.: +421 2 622 453 64
Anglický jazyk, pohybový krúžok, výtvarný krúžok, krúžok šikovné rúčky.

Materská škola Turnianska, tel.: +421 2 638 295 23
Vzdelávací program zameraný aj na podporu zdravého životného štýlu pre deti od 3 – 6 rokov s možnosťou umiestnenia aj detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, anglický jazyk, pohybový krúžok, prírodovedný a šachový krúžok.

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - PODUNAJSKÉ BISKUPICE:


Materská škola Estónska 3 (s elokovanými triedami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1), tel.: +421 2 452 456 63

Materská škola Linzbothova (s elokovanými triedami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4), tel.: +421 2 452 438 69

Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Vetvárska 7, tel.: +421 2 452 486 67
Vyučovanie v maďarskom jazyku.

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - RAČA:

Materská škola Barónka, tel.: +421 2 448 862 24

Materská škola Cyprichova, tel.: +421 2 448 865 28

Materská škola Gelnická, tel.: +421 2 448 875 95

Materská škola pri základnej škole Hubeného, tel.: +421 2 448 811 43
Anglický jazyk, keramický krúžok, výtvarný krúžok, počítačový krúžok, tanečný krúžok.

Materská škola pri základnej škole Plickova, tel.: +421 2 448 824 64

Materská škola Pri Šajbách, tel.: +421 2 448 876 62

Materská škola Tbiliská, tel.: +421 2 448 876 60

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - RUSOVCE:

Materská škola pri základnej škole Kovácsova, tel.: +421 2 628 593 01
Pre deti od 2 – 7 rokov.

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - RUŽINOV:

Materská škola Bancíkovej 2 (s elokovanými triedami na Exnárovej 6 a Šťastnej 26), tel.: +421 2 432 910 80
Práca s počítačmi, flauta, výtvarný krúžok, rytmické tance, ľudové tance, keramický krúžok.

Materská škola Exnárova 6 (patrí k MŠ Bancíkovej 2), tel.: +421 2 434 216 80

Materská škola Miletičova 37 (s elokovanou triedou na Gemerskej 4), tel.: +421 2 534 124 35

Materská škola Gemerská 4 (patrí k MŠ Miletičova 37), tel.: +421 2 555 718 00

Materská škola Piesočná 2 (s elokovanými triedami na Rádiovej 52 a Západnej 2), tel.: +421 2 434 207 02

Materská škola Rádiova 52 (patrí k MŠ Piesočná 2), tel.: +421 2 433 377 62

Materská škola Pivonková 9 (s elokovanými triedami na Astrovej 5, Nevädzovej 12 a Šalviovej 5), tel.: +421 2 433 306 86
Tanečná rytmika, krúžok šikovných rúk, turistický krúžok.

Materská škola Astrová 5 (patrí k MŠ Pivonková 9), tel.: +421 2 432 936 43

Materská škola Prešovská 28 (s elokovanou triedou na Palkovičovej 11/A), tel.: +421 2 555 771 22, Anglický jazyk, nemecký jazyk, tanečný krúžok, výtvarný krúžok.

Materská škola Palkovičova 11/A (patrí k MŠ Prešovská 28), tel.: +421 2 554 225 34, Pre deti od 2 – 6 rokov.

Materská škola Habarka, Stálicova 2 (s elokovanými triedami na Haburskej 4, 6 a Medzilaboreckej 4), tel.: +421 2 433 354 28
Nemecký jazyk, ľudové tance a malé javiskové formy, hip-hop, soľná izba.

Materská škola Haburská 6 (patrí k MŠ Stálicova 2), tel.: +421 2 433 354 28

Materská škola Velehradská 24 (s elokovanými triedami na Budovateľskej 10 a Tekovskej 7), tel.: +421 2 559 696 32

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - STARÉ MESTO:


Materská škola Beskydská, tel.: +421 2 524 962 19
Zážitkové učenie, anglický jazyk, výtvarný krúžok, tanečný krúžok, gymnastika, plávanie, korčuľovanie.

Materská škola Búdkova, tel.: +421 2 544 114 62
Anglický jazyk, tanečný krúžok, tenis, flauta.

Materská škola Dobšinského, tel.: +421 2 524 964 97
Anglický jazyk, ľudové aj moderné tance, zameranie na prírodu, od 2,5 – 6 rokov.

Materská škola Ferienčíkova, tel.: +421 2 529 680 39
Anglický jazyk, tanečný krúžok, plávanie, korčuľovanie.

Materská škola Gorazdova, tel.: +421 2 547 710 17
Oboznamovanie detí s cudzím jazykom (Aj), kurz plávania, kurz korčuľovania, kurz gymnastiky, tanečný krúžok, kurz lyžovania, priamo v MŠ sa realizujú divadelné predstavenia.

Materská škola pri základnej škole Grösslingová, tel.: +421 2 529 237 50
Anglický jazyk, nemecký jazyk, pridružená škola UNESCO, tanečný krúžok, výtvarný krúžok, športový krúžok, celodenná aj poldenná starostlivosť.

Materská škola Javorinskej
Otvorená 2. 9. 2009. Väčšina detí je z presťahovanej škôlky na Radlinského ulici.

Materská škola Karadžičova, tel.: +421 2 555 629 59
Anglický jazyk, tanečný krúžok, plávanie, práca s počítačom.

Materská škola Kuzmányho, tel.: +421 2 544 120 81
Anglický jazyk, flauta, základy práce s počítačom, lyžovanie, plávanie, korčuľovanie.

Materská škola Malá 6, tel.: +421 2 544 158 24
Anglický jazyk, telovýchovné zameranie, tanečný krúžok, plávanie, flauta.

Materská škola Medená, tel.: +421 2 529 686 66
Výtvarná výchova, anglický jazyk, tanečný krúžok, keramický krúžok.

Materská škola Myjavská, tel.: +421 2 628 040 30
Rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy, anglický jazyk, výtvarná výchova.

Materská škola Palisády pri základnej škole Dr. Milana Hodžu Škarniclova 1, tel.: +421 2 544 355 87
Anglický jazyk, výtvarný krúžok, športovo-pohybový krúžok, Lego-Dacta.

Materská škola Špitálska, tel.: +421 2 529 212 89
Anglický jazyk, posilnenie zdravotnej stránky dieťaťa.

Materská škola Šulekova, tel.: +421 2 544 155 85
Anglický jazyk, škola podporujúca zdravie.

Materská škola Tabaková, tel.: +421 2 524 980 37
Anglický jazyk, tanečný, dramatický, výtvarný, turistický krúžok.

Materská škola Timravina, tel.: +421 2 544 143 23
Anglický jazyk, nemecký jazyk, škola podporujúca zdravie, environmentálny krúžok, flauta, floorball, folklórne tance.

Materská škola, ulica 29. augusta, tel.: +421 2 529 686 44
Vyučovací jazyk slovenčina – maďarčina, dramatická výchova a bábkové divadlo, tanečný krúžok, plávanie.

Materská škola Vazovova, tel.: +421 2 555 771 64
Anglický jazyk, nemecký jazyk, tanečná rytmika, muzikoterapia.

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - VAJNORY:


Materská škola pri základnej škole Koniarkova 9, tel.: +421 2 437 124 33
Anglický jazyk, folklórne tance, vlastné dopravné ihrisko s vybavením.

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - VRAKUŇA:


Materská škola Kaméliova, tel.: +421 2 452 459 62
Zdravá škola

Materská škola Kríková, tel.: +421 2 452 468 00
Od októbra 2010 prvá Zdravá škôlka na Slovensku. Denná liečba svetlom ako prevencia pred chorobami s cieľom zvýšiť imunitu.

Mestská časť hlavného mesta SR Bratislava - ZÁHORSKÁ BYSTRICA:

Materská škola pri základnej škole Hargašova, tel.: +421 2 659 561 15
Anglický jazyk , od 2 – 7 rokov, počítače, pohybové aktivity organizované v telocvični a vo veľmi pekne upravenom športovom areáli školy, kde sú 2 detské ihriská, florbalové ihrisko, klzisko, basketbalové, futbalové ihrisko, atletická dráha, doskočisko a veľa zelene.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Zoznam materských škôl na území hlavného mesta SR Bratislavy

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

V materských školách môže byť stanovený príspevok zákonného zástupcu na prevádzku materskej školy.

Výšku príspevku určí každý zriaďovateľ (mestská časť) verejnej materskej školy individuálne.

Odbor

Školstvo

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk