Mesto Bratislava a jeho mestské časti poskytujú základné sociálne poradenstvo v rámci činnosti oddelení/referátov sociálnych vecí v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálne poradenstvo. Poradenské činnosti v sociálnej bolasti sú zameranána  činností a všetky typy zariadení sociálnych služieb, ktoré uvádza Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách napr.:

 • útulok,
 • domov na pol ceste,
 • nízkoprahové denné centrum,
 • zariadenie núdzového bývania,
 • nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu,
 • zariadenie podporovaného bývania,
 • zariadenie pre seniorov,
 • zariadenie opatrovateľskej služby,
 • rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb,
 • denný stacionár.

Formy sociálneho poradenstva  a uplatňovania individuálne ku každému klientovi, počet klientov, miesto poskytovania poradenstva a dĺžku poradenského procesu.

 • Podľa prístupu ku klientovi rozlišujeme osobné poradenstvo a dištančné poradenstvo (napr. telefonické poradenstvo, internetové poradenstvo, písomné poradenstvo).
 • Podľa počtu klientov rozlišujeme individuálne, párové (partnerské, manželské), skupinové a hromadné poradenstvo.
 • Podľa miesta poskytovania poradenstva - sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formouprostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel, v rámci pobytovej formyposkytovania sociálnych služieb a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov (Zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách).
 • Časové hľadisko – v poradenstve rozlišujeme jednorázové, krátkodobé alebo dlhodobé – periodicképoradenstvo.

Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Legislatíva

 • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
 • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
 • Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
 • Zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
 • Štatút hl. mesta SR Bratislavy

Zákonná lehota

Pri poskytovaní sociálneho poradenstva nie sú definované zákonné lehoty

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Sociálne veci

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie