Obec vypracúva komunitný plán. Komunitný plán ako prostriedok a predpoklad komunitného plánovania podporuje rozvoj partnerstiev so zúčastnenými subjektmi a obyvateľmi obce.

Komunitný plán je výsledkom vyjednávania medzi všetkými účastníkmi procesu komunitného plánovania. Je naplňovaný v rámci širokého partnerstva v komunite, zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám.

Komunitný plán stanoví ciele a priority rozvoja sociálnych sluţieb. Mapuje všetky verejné, súkromné aj dobrovoľné subjekty z hľadiska aktivít, ktoré smerujú k naplneniu vytýčených cieľov. Komunitný plán obsahuje systém sledovania a hodnotenia postupov a priebeţného informovania verejnosti. 

Komunitný plán sociálnych sluţieb hl. m. SR Bratislavy predstavuje krátkodobý aţ strednodobý programový dokument sociálnej politiky hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti rozvoja sociálnych sluţieb. V súlade s požiadavkou zadávateľa je spracovaný so zameraním na jednotlivé druhy sluţieb poskytované verejnými a neverejnými poskytovateľmi na území hl. m. SR Bratislavy.

Komunitný plán sociálnych sluţieb ako nástroj rozvojových procesov sociálnej politiky hl. m. SR Bratislavy stanovuje ciele, priority, opatrenia a konkrétne aktivity na zabezpečenie rozvoja sociálnych sluţieb, ktoré vyplývajú z koncepčných materiálov a legislatívy.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 20.03.2019

Komunitný plán sociálnych služieb

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
  • Zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
  • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
  • Štatút hl. mesta SR Bratislavy

Poplatky

Služba nie je spoplatnená