Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatíje povinný ohlásiť takéto podujatie v zmlsle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve v znení neskorších predpisov. Oznámenie je definované nasledovnými formulármi:

  • Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia
  • Žiadosť na osobitné užívanie verejného priestranstva

Verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia sú oznamované v zmysle platnej legislatívy mestským častiam. 

Ak chce usporiadateľ oznámiť organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia na území príslušnej mestskej časti musí tak urobiť najneskôr sedem dní pred jeho uskutočnením musia doručiť oznámenie o svojom zámere príslušnému Miestnemu úradu.

V prípade porušenia tejto povinnosti má obec, t.j. mestská časť právo udeliť organizátorovi pokutu v súlade s § 7 zákona č. 96/1991 a § 12 a 13 zákona č. 479/2008. Organizátor okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovanom práve
  • VZN o voľných pouličných aktivitách Štatút hl. mesta SR Bratislavy

Zákonná lehota

7 dní (Nemôže byť prerušená)

Organizátor musí oznámiť najneskôr 7 pred začiatkom podujatia

Poplatky

služba nie je spoplatnená *Pri nedodržaní oznamovacej povinnosti hrozí organizátorovi sankcia

Odbor

Šport

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie