Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí je povinný ohlásiť takéto podujatie v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.

Verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia sú oznamované v zmysle platnej legislatívy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Ak chce usporiadateľ oznámiť organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, musí tak urobiť najneskôr sedem dní pred jeho uskutočnením. Oznámenie o svojom zámere musí doručiť Miestnemu úradu Bratislava - Nové Mesto.

V prípade porušenia tejto povinnosti má mestská časť Bratislava – Nové Mesto právo udeliť organizátorovi pokutu v súlade s § 7 zákona č. 96/1991 a § 12 a 13 zákona č. 479/2008. Organizátor okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 09.08.2018

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovanom práve
  • VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Zákonná lehota

7 dní (Nemôže byť prerušená)

Organizátor musí oznámiť najneskôr 7 pred začiatkom podujatia

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Útvar komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 424

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie

Súvisiace linky