Mestská časť Bratislava-Nové Mesto je vlastníkom alebo správcom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov.  Riadi proces predaja nehnuteľného majetku – nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Bratislavy a sú zverené do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorý môže hlavné mesto alebo mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako vlastník a správca predávať v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Ak sa predáva nebytový priestor v bytových domoch je potrebné, aby zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru obsahovala náležitosti uvedené v §5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Nebytové priestory sa predávajú najmä v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Pred schvaľovaním prevodu v miestnom zastupiteľstve primátor dáva písomné vyjadrenie či súhlasí alebo nesúhlasí s predajom ak je nebytový priestor vo vlastníctve mesta Bratislavy.

Podrobnosti upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 11/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov a  Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 02.04.2020

Žiadosť o odkúpenie nebytového priestoru

Legislatíva

 
  • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave

  • Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

  • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

  • Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

  • Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

  • Vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

  • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

  • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 11/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

  • Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

Zákonná lehota

Lehoty sú definované v každej ponuke individuálne.

Poplatky

Cena nebytového priestoru je ustanovená minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, stanovenej znaleckým posudkom resp. určená miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, nie však menej ako 331,50 € a v prípade garáží 265,50 € v súlade s VZN MČ BANM č. 11/1995.

 

 

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 144

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie