Mestská časť Bratislava-Nové Mesto je vlastníkom alebo správcom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov. . Riadi proces predaja nehnuteľného majetku – nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Bratislavy a sú zverené do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ,, ktorý môže hlavné mesto alebo mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako vlastník a správca predávať v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vlastník sa rozhoduje či predá alebo nepredá nebytový priestor. Jeho rozhodnutie nie je vynútiteľné zákonom.

Ak sa predáva nebytový priestor v bytových domoch vlastník postupuje podľa zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Ostatné nebytové priestory sa predávajú v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa rozhodnutia vlastníka. Primátor dáva vyjadrenie či súhlasí alebo nesúhlasí s predajom ak je nebytový priestor vo vlastníctve mesta Bratislavy.

Podrobnosti upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou a Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 11/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov.

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 03.07.2019

Žiadosť o odkúpenie nebytového priestoru

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
  • Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
  • Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
  • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
  • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 11/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

 

Zákonná lehota

Lehoty sú definované v každej ponuke individuálne.

Poplatky

Cena nebytového priestoru je ustanovená minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, stanovenej znaleckým posudkom resp. určená miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 144

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie