Hlavné mesto SR Bratislava  a 16 mestských častí sú vlastníkmi alebo správcami nehnuteľného majetku – nebytových priestorov. Riadia proces predaja nehnuteľného majetku – nebytových priestorov v majetku Bratislavy alebo majetku a správe  mestskej časti, ktoré môže hlavné mesto alebo mestská časť ako vlastník a správca predávať v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona 513/1991 Zb. obchodní zákonník

Vlastník sa rozhoduje či predá alebo nepredá nebytový priestor. Jeho rozhodnutie nie je vynútiteľné zákonom.

 Ak sa predáva nebytový priestor nájomcovi a bytových domoch vlastník postupuje podľa zákona 182/1993 Z. z. Ostatné sa predáva podľa rozhodnutia vlastníka. Mesto dáva vyjadrenie či súhlasí alebo nesúhlasí s predajom.

 Priestory môžu byť predané:

 • Nájomcovi
 • Prednostne
 • Voľne

Verejná obchodná súťaž (VOS) sa realizuje pri predajom okrem predajov o bytovom nájomnom dome. Zastupiteľstvo schvaľuje podmienky. Ak je súčasťou podmienok, že konečný predaj odsúhlasí zastupiteľstvo, vtedy zastupiteľstvo rokuje a odsúhlasuje výsledky VOS. 

Elektronické aukcie - VOS. Zatiaľ bol jeden pokus o predaj majetku. Používajú sa na obstarávanie tovarov a služieb.

Skupiny nebytových priestorov:

 • Ateliér
 • Garáž
 • Nebytový priestor

Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o odkúpenie nebytového priestoru

Legislatíva

 • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
 • Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
 • VZN mestskej časti o hospodárení s majetkom mesta alebo mestských častí a poplatkoch (16 rôznych VZN v Bratislave podľa MČ)
 • VZN mesta o hospodárení s majetkom mesta Štatút hlavného mesta SR Bratislavy

Zákonná lehota

Lehoty sú definované v každej ponuke individuálne.

Poplatky

Cena závisí od ponuky