Mestská časť Bratislava Staré Mesto (ďalej len Staré Mesto) ako jediná mestská časť Bratislavy vykonávajú funkciu obce v zmysle štatútu Hl. mesta SR Bratislavy a zákona č. 377/1991. Zb. o Hl. meste SR Bratislave v oblasti správy dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

Staré Mesto je správcom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta definovanej v zákonom č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch.

Povinnosti a postavenie správcu dane je definované zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mestská Časť Bratislava - Staré mesto ako správca dane je povinný informovať o výške dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Túto daň vyrubovať a spravovať. 

Staré Mesto ako správca dane stanovili Všeobecne záväzným nariadením (VZN) o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Vymedzenie priestoru ktorého sa daň týka je definované vo VZN o Pešej zóne.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 16.07.2018

DAŇ ZA VJAZD A ZOTRVANIE MOTOROVÉHO VOZIDLA V HISTORICKEJ ČASTI MESTA

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. . o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch
  • VZN č. 9/2011 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  • VZN č. 7/2013 o Pešej zóne

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Finančné oddelenie

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk