Predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou. Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Sadzbu tejto dane určí obec za jedného psa a kalendárny rok.

Predmetom dane za psa nie je:

  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
  • pes umiestnený v útulku zvierat
  • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím

Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 20.07.2018

Legislatíva

  • Zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch
  • Zákon č. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
  • VZN mestkých častí o miestnych dania a poplatkoch (16 samostatných VZN)

Poplatky

Každá mestská časť má vlastné sadzby za daň za psa

Odbor

Finančné oddelenie

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad

Hraničiarska 144/22

851 10  Bratislava

Telefón: +421 262 850 621

Mobil: +421 903 808 153

fax: +421 262 850 629

E-mailmiestnyurad@mc-cunovo.sk

WEB:   http://www.cunovo.eu/