Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2018

Daň za predajné automaty

Legislatíva

  • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch
  • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
  • VZN mestských ćastí o miestnych daniach a poplatkoch. (každá so 16 MČ má svoje vlastné VZN)

Poplatky

Každá mestská časť má vlastné sadzby dane

Odbor

Finančné oddelenie

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk