Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Za nevýherné hracie prístroje sú považované:

  • elektrické prístroje na počítačové hry
  • mechanické prístroje
  • elektronické prístroje
  • automaty
  • iné zariadenia na zábavné hry.

Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 06.07.2018

Daň za nevýherné hracie prístroje

Legislatíva

  • Zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch
  • Zákon č. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
  • VZN mestských častí o miestnych daniach a poplatkoch (kaźdá so 16 MČ má svoje VZN)

Poplatky

Každá mestská časť má vlastné sadzby dane

Odbor

Finančné oddelenie

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk