Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektro odpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatníkom je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý, prípadne prechodný pobyt, alebo je na území obce oprávnená užívať byt, nebytový priestor pozemnú stavbu, jej časť, alebo inú nehnuteľnosť.
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie.
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

Každý kto je definovaný ako poplatník je povinný prihlásiť sa do evidencie  alebo zmena v evidencii sa vykonáva osobne.

V prípade, že poplatník poverí zastupovaním inú osobu je potrebná písomné splnomocnenie na zastupovanie. Splnomocnenie nemusí byť úradne overená.  

Potrebné doklady: 

Fyzická osoba bývajúca v rodinnom dome:

 • nový rodinný dom: občiansky preukaz, list vlastníctva,
 • kúpa rodinného domu: obč. preukaz, kúpno-predajná zmluva,
 • zmena vlastníka (predaj, darovanie, dedičstvo): obč. preukaz,  nový list vlastníctva, kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva alebo osvedčenie o dedičstve,
 • prenájom rodinného domu: obč. preukaz, nájomná zmluva.

Fyzická osoba-podnikateľ, Právnická osoba:

 • výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra, list vlastníctva alebo zmluva o nájme,
 • Správca nehnuteľnosti, spoločenstvo
 • výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra
 • zmluva o výkone správy 

Fotokópie dokladov nemusia byť úradne overované, list vlastníctva nie je potrebné zvlášť pre vyhotovovať na katastri nehnuteľností, takisto výpisy z registra postačujú aj z internetu. 

Mesto Bratislava na svojom území uplatňuje množstvový zber komunálneho odpadu. Typ, počet kontajnerov a zberných nádob na zmesový komunálny odpad a interval odvozu upravuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Bratislavy v znení neskorších predpisov. Upravuje práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu, povinnosti správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území hlavného mesta a povinnosti oprávnenej osoby s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie ľudí a dodržiavať čistotu na území hlavného mesta.

Fyzické a právnické osoby, ktoré sú pôvodcami odpadu majú povinnosť: 

 • zapojiť sa do systému zberu
 • ohlásiť na magistrát hlavného mesta najneskôr do 15. dní skutočnosti vzniku, zmeny a zániku nároku na zapojenie sa do systému zberu

Správca nehnuteľnosti alebo podnikateľ je povinný:

 • požiadať mesto o dostatočný počet kontajnerov alebo zberných nádob na vytriedené zložky a na zmesový komunálny odpad zodpovedajúcich systému zberu alebo ich prenájom u oprávnenej osoby.

Podnikateľ je povinný podľa charakteru poskytovaných služieb a tovarov zapojiť sa do systému zberu a zabezpečiť zber odpadu od fyzickej osoby, jeho odvoz a zhodnotenie, ak nie je možné zhodnotenie,  zabezpečiť zneškodnenie spáliteľného odpadu v spaľovni na komunálny odpad.


Platitelia:

Správcom nehnuteľnosti pre:

 • rodinný dom je vlastník rodinného domu alebo správca na základe zmluvy s vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu,
 • bytový dom alebo rodinný dom s nájomnými bytmi je 
 • 1. vlastník,
 • 2. správca pre nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta alebo mestskej časti,
 • bytový dom vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca,
 • bytový dom v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov je správca alebo spoločenstvo určené na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu, 

ostatné budovy na bývanie je vlastník, správca na základe zmluvy s vlastníkom o výkone správy alebo iného právneho úkonu,

 • priestor v bytovej budove slúžiacej na podnikateľské účely alebo iné ako podnikateľské účely je vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru na základe zmluvy s vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu,
 • nebytovú budovu  je vlastník, nájomca alebo správca na základe zmluvy s vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu,
 • inžiniersku stavbu je vlastník, nájomca alebo správca stavby na základe zmluvy s vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu,
 • nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada) je vlastník alebo správca na základe zmluvy s vlastníkom o výkone správy alebo na základe iného právneho úkonu.

Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je správcom nehnuteľnosti zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak je vlastníkom štát alebo hlavné mesto, resp. mestská časť je správcom nehnuteľnosti správca.


1)  Poplatok platí poplatník, ktorým je
 

 • fyzická osoba, ktorá má v hlavnom meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území hlavného mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť"),
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na účel podnikania.
 • Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ poplatku, ktorým je: 
 • vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
 • správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta. 

Podať žiadosti o zníženie poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a § 8 VZN č. 13/2004 môže poplatník na štvrté a každé ďalšie nezaopatrené dieťa s ktorým žije v spoločnej domácnosti

Žiadosť musí obsahovať:

 Pre žiadateľa bývajúceho v rodinnom dome:

 • vyplnené tlačivo 1 žiadosti
 • potvrdenie o návšteve školy pre deti nad 15 rokov,
 • kópie dokladov SIPO za I., II., III. štvrťrok príslušného kalendárneho roka, na ktorý sa žiadosť podáva.

Pre žiadateľa bývajúceho v bytovom dome:

 • vyplnená žiadosť
 • potvrdenie o návšteve školy pre deti nad 15 rokov,
 • potvrdenie správcu nehnuteľnosti o zaplatení poplatku za obdobie január až september príslušného kalendárneho roku, na ktorý sa žiadosť podáva s uvedením mena, priezviska a dátumu narodenia osôb, na ktoré sa poplatok rozpisuje a výšku uhradeného poplatku.

Za účelom overenia osobných údajov uvedených v žiadosti žiadateľ osobne predloží rodné listy alebo overené kópie rodných listov. Rodné listy budú preverené za jeho prítomnosti a po overení vrátené.

Podklady z doručenej žiadosti slúžia poverenému pracovníkovi Oddelenia životného prostredia na spracovanie rozhodnutia, ktoré vydáva primátor hlavného mesta SR Bratislavy. Zníženie poplatku sa priznáva rozhodnutím primátora od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po podaní žiadosti.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatky

 • 0,01509 eura za 1 liter pre 1 100 l kontajner
 • 0,02212 eura za 1 liter pre 240 l zbernú nádobu
 • 0,03017 eura za 1 liter pre 110 l zbernú nádobu
 • 0,01207 eura za 1 liter pre 110 l zbernú nádobu pre jednu samostatne bývajúcu osobu v rodinnom dome
 • 0,02413 eura za 1 liter pre 110 l zbernú nádobu pre dve samostatne bývajúce osoby v rodinnom dome.
 • Pre účely určenia poplatku pre 120 l zbernú nádobu sa použije sadzba stanovená pre 110 l zbernú nádobu a objem 110 l