Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

 

Komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. až III. triedy a ich súčasti, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň a verejná zeleň. Správcom dane je hlavné mesto SR Bratislava.

Komunikácie III. a IV. triedy, okrem prejazdných úsekov ciest III. triedy a ich súčasti, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň a verejná zeleň. Správcami dane sú mestské časti na území, ktorých sa komunikácie alebo ich časti nachádzajú.

Predmetom dane je:

 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
 • vykonávanie rozprávkových prác na verejných priestranstvách a rozprávkových prác všetkých vedení alebo stavieb kolektorov,
 • umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy,
 • umiestnenie predajného zariadenia
 • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
 • umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, palív, výkopu a zeminy,
 • umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení,
 • umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií,
 • umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a športových akciách,
 • umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojových prác, ak tieto nie sú súčasťou kultúrnych, spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v spolupráci s hlavným mestom alebo mestskými časťami,
 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom priestore verejného priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo; takéto vyhradené parkovisko je určené dopravnými značkami, 
 • užívanie verejného priestranstva určeného hlavným mestom ako stanovište vozidiel taxislužby,
 • užívanie verejného priestranstva ako stanovišťa vyhliadkového vozidla, fiakra a podobne.

Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Daň za užívanie verejného priestranstva

Legislatíva

 • Zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch
 • Zákona č. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
 • VZN č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
 • VZN mestských častí o dani za užívanie verejného priestranstva (každá mestská časť má svoje VZN)

Poplatky

Mesto Bratislava:

 • vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na Františkánskom námestí, Hlavnom námestí, Hurbanovom námestí, Kamennom námestí, Námestí Ľ. Štúra, Námestí SNP, Mostovej ulici, Obchodnej ulici, Rajskej ulici, Radničnej ulici, Uršulínskej ulici a Župnom námestí 1,00 euro
 • vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na inom verejnom priestranstve ako je uvedené v prvom bode, ak ide o verejné priestranstvo v správe hlavného mesta nachádzajúce sa na území mestskej časti Staré Mesto na chodníku a komunikácii 0,80 eura, 
 • mimo chodníka a komunikácie 0,30 eura, vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Nové Mesto, Ružinov, Petržalka a Karlova Ves na chodníku a komunikácii 0,66 eura 
 • mimo chodníka a komunikácie 0,10 eura, vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Dúbravka, Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa na chodníku a komunikácii 0,50 eura
 • mimo chodníka a komunikácie 0,05 eura, vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Devínska Nová Ves a Lamač na chodníku a komunikácii 0,33 eura, mimo chodníka a komunikácie 0,05 eura, vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestr