Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Daň uhrádza daňovník v ubytovacom zariadení.

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia 1 x mesačne uhrádza vybratú daň mestu.

Základom dane je 1 prenocovanie vynásobené počtom prenocovaní. 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Daň za ubytovanie

Legislatíva

  • Zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch
  • Zákona č. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
  • VZN č. 14/2012 o dani za ubytovanie

Poplatky

1,65 eur na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení

Odbor

Finančné oddelenie

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk