Predmet dane

 • pozemky
 • stavby
 • byty a nebytové priestory v bytovom dome

 

Daň z pozemkov

Daňovníkom je vlastník pozemku, správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu až do vykonania pozemkových úprav a nájomca.

 

Predmet dane tvoria:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
 • záhrady
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
 • stavebné pozemky                                                    

 

Daň zo stavieb

Daňovníkom v prípade tejto dane je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku.

 

Predmet dane tvoria:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na  vlastnú administratívu,
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • samostatne stojace garáže,
 • stavby hromadných garáží,
 • stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • ostatné stavby vyššie neuvedené.                             
 

Predmetom tejto dane sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

 

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku.

 

Predmet dane tvoria:

 • byty
 • nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na  podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s podnikaním a  zárobkovou činnosťou
 • nebytové priestory - ostatné

Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Daň z nehnuteľností

Poplatky

Sadzba dane je rozdelená do 3  pásiem:

 • 1. Pásmo: Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská Bystrica, Lamač
 • 2. Pásmo: Nové mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Rača, Podunajské Biskupice, Vrakuňa
 • 3. Pásmo: Staré mesto

 

Odbor

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova ulica č. 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55

Telefón:
   informácie:    +421 259 356 954 
   sekretariát:    +421 259 356 900
 
E-mail:
   omdp@bratislava.sk
   dane@bratislava.sk