Podmienky pre užívateľa vyhradeného parkovania

 1. Užívateľ bude užívať vyhradené parkovacie miesto v súlade s vydaným povolením, inak sa dopúšťa priestupku podľa § 22c ods. 1 písm. a) cestného zákona, čo umožňuje uložiť pokutu do 330 EUR. Každú zmenu, ktorá je v rozpore s vydaným povolením je potrebné nahlásiť alebo písomne oznámiť do 1 mesiaca.

 2. Užívateľ prostredníctvom odbornej organizácie zabezpečí vyznačenie vyhradeného parkovacieho miesta vodorovným a zvislým dopravným značením. Parkujúce vozidlo na vyhradenom mieste musí mať viditeľne umiestnený platný parkovací preukaz, ktorý je prílohou povolenia.

 3. Užívateľ je povinný na vyhradenom parkovacom mieste zabezpečiť celoročnú údržbu.

 4. Užívateľ si počas trvania vyhradeného parkovania zabezpečí obnovu dopravného značenia na vlastné náklady. Ak dopravné značenie nebude v súlade s povolením, bude poškodené alebo nebude zodpovedať platným predpisom, bude užívateľovi vydané povolenie zrušené.

 5. Vydaným povolením nie je dotknuté právo povoľujúceho orgánu zmeniť podmienky tohto povolenia alebo povolenie zrušiť bez náhrady nového vyhradeného parkovacieho miesta v prípade všeobecného záujmu, zmien dopravných pomerov, novej investičnej činnosti, zmien legislatívno-právnych noriem alebo pri nedodržaní podmienok tohto povolenia, prípadne iných zmien.

 6. Mestská časť si vyhradzuje právo na jednotlivých parkoviskách zoskupovať vyhradené parkovacie miesta.

 7. Užívateľ je povinný podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 12.01.2012 uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva, ktorá bude vyrubená za každý kalendárny rok osobitne.

 8. V prípade obsadenia Vášho vyhradeného parkovacieho miesta vodičom iného motorového vozidla požiadajte o nápravu Mestskú políciu Bratislava, ul. Saratovská, tel.: 6453 4351. Mestskú políciu kontaktujte len v prípade, že máte správne a viditeľne vyznačené parkovacie miesto a platné povolenie.

 9. Ak nemáte záujem o vyhradené parkovacie miesto, požiadajte o jeho zrušenie na príslušnom tlačive. K uvedenému dňu zrušenia na žiadosti odstráňte na vlastné náklady text „EČV“ na dodatkovej tabuli E13 a nahraďte ho textom „voľný box“.

 10. Ak má užívateľ aj naďalej záujem užívať vyhradené parkovacie miesto je povinný požiadať o povolenie mestskú časť Bratislava-Dúbravka, min. 1 mesiac pred skončením platnosti predmetného povolenia. Ak tak neurobí do skončenia platnosti povolenia, mestská časť Bratislava-Dúbravka je oprávnená toto vyhradené parkovacie miesto prenajať ďalšiemu žiadateľovi.

Čo k tomu potrebujete

Podmienkou pre pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta je trvalý pobyt v Dúbravke.

Do príloh je potrebné pripojiť:

 1. obojstrannú kópiu osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz);
 2. v prípade osôb ZŤP – obojstrannú kópiu preukazu osoby ZŤP

 

Každá žiadosť musí prejsť odsúhlasením Krajského dopravného inšpektorátu v dopravnej komisii magistrátu, ktorý odsúhlasuje pridelenie parkovacieho miesta a určuje použitie dopravného značenia. Povolenie, respektíve iné vyjadrenie, budú oznámené po prešetrení žiadosti v spomínanej dopravnej komisii. V zimnom období sa nové parkovacie miesta nevyznačujú.

 

Daň za vyhradené parkovacie miesto

 • pre osobné motorové vozidlo - 0,05 € na m2 na deň;
 • pre motorové vozidlá podnikateľov - 0,08 € na m2 na deň;
 • pre nákladné motorové vozidlá, autobusy na určených parkoviskách - 0,0 8 € na m2 na deň;
 • pre vozidlá s označením osoby ZŤP - 0,01 € m2 na deň;
 • Pri uvedených sadzbách vychádza ročná platba za vyhradené parkovacie miesto (12 m2) približne (v závislosti od počtu dní v roku):
  219 € pre osobné motorové vozidlo
  350 € pre motorové vozidlá podnikateľov, pre nákladné motorové vozidlá, autobusy na určených parkoviskách
  44 € pre osoby ŤZP 

 

Dostupné tlačivá

Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto (228 kB)

Žiadosť o predĺženie povolenia na vyhradené parkovacie miesto (96 kB)

Žiadosť o zrušenie povolenia na vyhradené parkovacie miesto (123 kB)

Oznámenie zmeny pri užívaní vyhradeného parkovacieho miesta (94 kB)

 

Zodpovedná osoba

Agenda parkovanie je rozdelená podľa začiatočných písmen priezviska (názvu firmy) žiadateľa. 

 

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 07.01.2020

Žiadosť o povolenie vyhradeného parkovania

Legislatíva

 • VZN č. 2/2015 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2014 o pešej zóne
 • VZN č.11/2014 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • VZN č.8/2009 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007, 1/2008 a 10/2008

Poplatky

Parkovacia karta:

 • 30 minút 0,50 EUR
 • Navýšenie času k parkovacej karte 6 minút 0,10 EUR
 • Jednorazová parkovacia karta 60 minút 1,00 EUR
 • SMS parkovacia karta A4 90 minút 1,50 EUR SMS parkovacia karta A8 8 hodín 7,00 EUR
 • Neprenosná parkovacia karta 1 Rok 894,00 EUR
 • Neprenosná parkovacia karta 6 mesiacov 492,00 EUR
 • Neprenosná parkovacia karta 3 mesiace 264,00 EUR
 • Neprenosná parkovacia karta 1 mesiac 102,00 EUR
 • Rezidentská parkovacia karta 6 mesiacov 36,00 EUR
 • Rezidentská parkovacia karta 1 rok 60,00 EUR
 • Vyhladzovacia parkovacia karta, oblasť I. 1 rok 1 920,00 EUR
 • Vyhladzovacia parkovacia karta, oblasť II. 1 Rok 1 752,00 EUR
 • Výmena parkovacej nálepky 12,00 EUR

Kompetencie

Kontakt

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Oddelenie územného rozvoja

Pri kríži 14

844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Dáša Chalupková A - Lo

E-mail: dasa.chalupkova@dubravka.sk

Telefón: 02/ 60 10 11 86

Zodpovedná osoba: Ing. Jana Myglysová Lu - Ž

E-mail: jana.myglysova@dubravka.sk

Telefón: 02/ 60 10 11 65

 www.dubravka.sk

Životné situácie