Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vydáva rybársky lístok oprávňujúci držiteľa na lov rýb na základe ústnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronicky fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Osoba musí predložiť občiansky preukaz. Rybársky lístok mu bude vydaný po uhradení poplatku.

Poplatok za vydanie rybárskeho lístka sa pri elektronicky podanej žiadosti uhrádza na bankový účet  mestskej časti, pri ústnej žiadosti v pokladni miestneho úradu.

Bankové spojenie:        Prima banka Slovensko, a.s.

            IBAN SK 08 5600 0000 0018 0034 7007

                                      VS: uviesť z platobného predpisu

 

Rybársky lístok je povinná občanovi vydať ľubovoľná mestská časť bez ohľadu na adresu bydliska občana. Právo požiadať o rybársky lístok má aj cudzinec. Okrem platného rybárskeho lístka, musí mať občan aj povolenie vydané rybárskym zväzom. Proces vydávania povolenia rybárskym zväzom nie je predmetom tejto služby.

Rybársky lístok sa vydáva:

 • trojročný
 • ročný
 • mesačný
 • týždenný

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať  iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž predložia potvrdenie o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

Cudzinec musí predložiť preukaz totožnosti (pas, preukaz o trvalom pobyte).


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 01.06.2018

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Legislatíva

 • Zákon č. 139/2002 o rybárstve v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota

Rybársky lístok je vydaný po úhrade poplatku

Poplatky

 • Trojročný rybársky lístok  17,00 EUR

 • Ročný rybársky lístok        7,00 EUR

 • Mesačný rybársky lístok    3,00 EUR

 • Týždenný rybársky lístok   1,50 EUR

  Od poplatku sú oslobodení: - žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania. - cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky - osoby do pätnásť rokov.

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 179

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie

Súvisiace linky