Mestské časti na požiadanie vydajú rybárský lístok, oprávňujúcu držiteľa na lov rýb. Rybársky lístok je povinná občanovi vydať ľubovoľná MČ bez ohľadu na adresu bydliska občana. Právo požiadať o rybársky lístok má aj cudzinec.. Okrem platného rybárskeho lístka, musí mať občan aj povolenie vydané rybárskym zväzom. Proces vydávania povolenia rybárskym zväzom nie je predmetom tejto služby.

Rybársky lístok sa vydáva:

  • trojročný
  • ročný
  • mesačný
  • týždenný

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať  iba so súhlasom zákonného zástupcu. Cudzinec musí predložiť preukaz totožnosti (pas, preukaz o trvalom pobyte ).


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Legislatíva

  • Zákon č. 139/2002 o rybárstve
  • Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch

Zákonná lehota

Rybársky lístok je vydaní bezprostredne po požiadaní.

Poplatky

  • Trojročný rybársky lístok 17,00 EUR
  • Ročný rybársky lístok 7,00 EUR
  • Mesačný rybársky lístok 3,00 EUR
  • Týždenný rybársky lístok 1,50 EUR

Od poplatku sú oslobodení: - žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania. - cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. - osoby do pätnásť rokov.

Odbor

Odbor vnútorných vecí

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie