Akcia „Uvítanie detí do života“ je slávnostný občiansky obrad, na ktorom Vám bude odovzdaný finančný dar  v hodnote 100,-€, vecný dar (hračka pre dieťa) a kvet. Účasť na tejto akcii nie je povinná. V prípade, že sa jej nechcete alebo nemôžete v danom termíne zúčastniť, oznámite túto skutočnosť referentovi sociálnej pomoci a dary si prevezmete dodatočne priamo v kancelárii č. 16. na oddelení pre sociálne veci.

Podmienky a výšku príspevku pre novonarodené deti v Mestskej časti Bratislava – Rača sú schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača  č. 264/07/10/P. Výška finančného príspevku je  100,- € na dieťa a vecný dar v hodnote 10,- €.

O tento príspevok je nutné požiadať. Je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o poskytnutie jednorazovej peňažnej výpomoci pri narodení dieťaťa“ a osobne alebo poštou ho doručiť do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. Táto žiadosť je k dispozícií na www.raca.sk v sekcii sociálne služby a zdravotníctvo, v podateľni MÚ alebo priamo na oddelení pre sociálne veci. V žiadosti je potrebné vyplniť aj emailovú adresu, nakoľko pozvánka Vám bude zaslaná emailom cca. mesiac pred termínom konania akcie. Vaša žiadosť bude zaevidovaná a zaradená  do zoznamu žiadateľov.

 

Podmienky na poskytnutie JFV pre dieťa sú nasledovné:

a) jeden z rodičov podá riadne vyplnenú žiadosť o JFV na referát prvého kontaktu najneskôr do jedného roku veku dieťaťa, príloha k žiadosti je rodný list dieťaťa (fotokópia)

b) dieťa má na území mestskej časti Bratislava - Rača trvalý pobyt

c) minimálne jeden z rodičov dieťaťa má na území mestskej časti Bratislava - Rača trvalý pobyt

d) rodič, ktorý nemá na území mestskej časti Bratislava - Rača trvalý pobyt, podá spolu so žiadosťou čestné prehlásenie, že nebude v mieste trvalého pobytu žiadať o identickú výpomoc/príspevok ak mu to predpisy inej mestskej časti/mesta/obce umožňujú


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 14.03.2016

Prihláška na slávnostné uvítanie dieťaťa

Legislatíva

Služba je dobrovoľne poskytovaná

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Mestská časť Bratislava-Rača

Kubačova 21

831 06 Bratislava

Telefón: +421 24911 2412

E-mailinfo@raca.sk

Webwww.raca.sk

Životné situácie